Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ο στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
Ταμείο Συνοχής (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
Ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΓΠ (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
Βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
Άμεσες ενισχύσεις στούς γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της ΚΓΠ (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης (A7-0326/2013 - Albert Deß)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου