Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα και με τους κανόνες αποδέσμευσης για ορισμένα κράτη μέλη (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
Χρηματοδοτική ενίσχυση για ορισμένα κράτη μέλη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ - Κιριμπάτι (A7-0345/2013 - Isabella Lövin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
Καθορισμός των εδρών των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Διοργανική συμφωνία για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2013 - Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία (A7-0367/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2013 (ΣΔΠ 2 α) - ενίσχυση των πληρωμών ανά τομέα του ΠΔΠ και έλλειψη πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2013 (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana - οικοδομικά υλικά από την Ισπανία) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου