Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Πρόγραμμα «Erasmus για όλους» (A7-0405/2012 - Doris Pack)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (A7-0011/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» (A7-0424/2012 - Hannu Takkula)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Αγροτικές και αλιευτικές στατιστικές (A7-0148/2013 - Paolo De Castro)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Προστασία και χρήση των διαμεθοριακών υδατορευμάτων και των διεθνών λιμνών (A7-0356/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Συμπληρωματικό πρόγραμμα έρευνας για το έργο ITER (2014-2018) (A7-0211/2013 - Vladimír Remek)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (A7-0407/2012 - Peter Skinner)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Μηχανισμός Συνεργασίας στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας (A7-0327/2012 - Holger Krahmer)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου