Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοί οικονομικοί λογαριασμοί (A7-0420/2013 - Elena Oana Antonescu)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Πλαίσιο στήριξης της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό (A7-0424/2013 - Agnès Le Brun)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Εισαγωγές ξυλείας (A7-0429/2013 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο (A7-0208/2013 - Glenis Willmott)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Κοινοτικό πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων (A7-0252/2014 - Romana Jordan)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών (A7-0243/2014 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Ενδιάμεση ανασκόπηση του προγράμματος της Στοκχόλμης (A7-0153/2014 - Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar, Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου