Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Απαλλαγή 2012: 8ο, 9ο και 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (A7-0176/2014 - Jan Mulder)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (A7-0189/2014 - Bogusław Sonik)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (A7-0199/2014 - Tamás Deutsch)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών (A7-0199/2012 - Sophie Auconie)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Απαλλαγή 2012: Δικαστήριο (A7-0213/2014 - Tamás Deutsch)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Απαλλαγή 2012: Ελεγκτικό Συνέδριο (A7-0212/2014 - Tamás Deutsch)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (A7-0218/2014 - Bogusław Sonik)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Απαλλαγή 2012: Επιτροπή των Περιφερειών (A7-0226/2014 - Bogusław Sonik)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Απαλλαγή 2012: Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής (A7-0225/2014 - Bogusław Sonik)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Απαλλαγή 2012: Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων (A7-0228/2014 - Bogusław Sonik)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου