Rasprave
1.944 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Strategija Europske unije za Arktik (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Srijeda, 12. ožujka 2014.
html 
Statistika prijevoza robe unutarnjim vodnim putovima (delegirane i provedbene ovlasti) (A7-0003/2014 - Eva Lichtenberger)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorak, 11. ožujka 2014.
html 
Statistički podaci za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorak, 11. ožujka 2014.
html 
Produljenje Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Sjedinjenih Američkih Država (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorak, 11. ožujka 2014.
html 
Protokol iz Nagoye o pristupu genetskim resursima (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorak, 11. ožujka 2014.
html 
Europski fond za prilagodbe globalizaciji − zahtjev EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana − industrija tekstila (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorak, 11. ožujka 2014.
html 
Proizvodnja i stavljanje na raspolaganje na tržište biljnog reprodukcijskog materijala (zakon o biljnom reprodukcijskom materijalu) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorak, 11. ožujka 2014.
html 
Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (A7-0077/2012 - Burkhard Balz)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorak, 11. ožujka 2014.
html 
Podaci koji su priloženi uz prijenose financijskih sredstava (A7-0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorak, 11. ožujka 2014.
html 
Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorak, 11. ožujka 2014.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest