Rasprave
1.944 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Posredovanje u osiguranju (A7-0085/2014 - Werner Langen)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Srijeda, 26. veljače 2014.
html 
Treći program djelovanja Unije na području zdravstva (2014. – 2020.) (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Srijeda, 26. veljače 2014.
html 
Transeuropske telekomunikacijske mreže (A7-0272/2013 - Evžen Tošenovský)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Srijeda, 26. veljače 2014.
html 
Pristup internetskim stranicama tijela javnog sektora (A7-0460/2013 - Jorgo Chatzimarkakis)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Srijeda, 26. veljače 2014.
html 
Dugoročno financiranje europskog gospodarstva (A7-0065/2014 - Wolf Klinz)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Srijeda, 26. veljače 2014.
html 
Seksualno iskorištavanje i prostitucija te njezin utjecaj na jednakost spolova (A7-0071/2014 - Mary Honeyball)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Srijeda, 26. veljače 2014.
html 
Promicanje razvoja odgovornim poslovnim praksama (A7-0132/2014 - Judith Sargentini)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Srijeda, 26. veljače 2014.
html 
Otočje Svalbard i njegovi ribolovni resursi
P7_CRE-REV(2014)02-26
Srijeda, 26. veljače 2014.
html 
Zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Tadeuszu Cymańskom (A7-0099/2014 - Dimitar Stoyanov)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorak, 25. veljače 2014.
html 
Države članice koje proživljavaju ozbiljne poteškoće ili im prijeti nastajanje takvih poteškoća u pogledu njihove financijske stabilnosti (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorak, 25. veljače 2014.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravna obavijest