Rasprave
1.944 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Financiranje europskih političkih stranaka (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Financijska pravila koja se primjenjuju na opći proračun Unije (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Emisije ugljičnog dioksida iz pomorskog prometa (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Invazivne strane vrste (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Tehnička provedba Protokola iz Kyota uz Okvirnu konvenciju UN-a o promjeni klime (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Suzbijanje prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Razrješnica za 2012.: Europski parlament (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Pravo Europskog parlamenta na istragu (A7-0352/2011 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Odnosi Europskog parlamenta s nacionalnim parlamentima (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Provedbene mjere za sustav vlastitih sredstava (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest