Rasprave
1.944 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Europski fond za regionalni razvoj i cilj „Europska teritorijalna suradnja” (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
Kohezijski fond (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
Ravnoteža spolova među savjetodavnim članovima uprava trgovačkih društava uvrštenih na burzama (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
Financiranje, upravljanje i praćenje zajedničke poljoprivredne politike (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
Dokumenti s ključnim informacijama za investicijske proizvode (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
Zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
Izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
Prijelazne odredbe o potpori ruralnom razvoju (A7-0326/2013 - Albert Deß)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Pravna obavijest