Rasprave
1.944 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Režim Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četvrtak, 3. travnja 2014.
html 
Međubankovne naknade za platne transakcije na temelju kartica (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četvrtak, 3. travnja 2014.
html 
Usluge platnog prometa na unutarnjem tržištu (A7-0169/2014 - Diogo Feio)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četvrtak, 3. travnja 2014.
html 
Europsko jedinstveno tržište elektroničkih komunikacija (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četvrtak, 3. travnja 2014.
html 
Elektronička identifikacija i povjereničke usluge za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četvrtak, 3. travnja 2014.
html 
Zakonska revizija subjekata od javnog interesa (A7-0177/2013 - Sajjad Karim)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četvrtak, 3. travnja 2014.
html 
Smanjenje ili ukidanje carina na robu podrijetlom iz Ukrajine (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četvrtak, 3. travnja 2014.
html 
Cjelovit pristup EU-a i koherentnost vanjskog djelovanja EU-a (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četvrtak, 3. travnja 2014.
html 
Razrješnica za 2012.: Europska komisija i izvršne agencije (A7-0242/2014 - Markus Pieper)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četvrtak, 3. travnja 2014.
html 
Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za 2012. (A7-0222/2014 - Markus Pieper)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četvrtak, 3. travnja 2014.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest