Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 944 ar "7. parlamentārais sasaukums, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Eiropas politisko partiju finansēšana (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Jūras transporta oglekļa dioksīda emisijas (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Invazīvas svešzemju sugas (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola tehniskā īstenošanā (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Cīņa pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesības (A7-0352/2011 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Eiropas Parlamenta attiecības ar dalībvalstu parlamentiem (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumi (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums