Συζητήσεις
170 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Andreasen Marta"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (A7-0242/2014 - Markus Pieper)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Απαλλαγή 2012: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (A7-0209/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Απαλλαγή 2012 (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)04-02
Τετάρτη 2 Απριλίου 2014
html 
Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2015 - Τμήμα ΙΙΙ (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014
html 
Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα προσαρμογής (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014
html 
Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2015 - Τμήμα ΙΙΙ (A7-0159/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014
html 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014
html 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana Textiles (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου