Συζητήσεις
1.298 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Mirsky Alexander"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 150 του Κανονισμού)
P7_CRE-REV(2014)03-10
Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014
html 
Μη διακριτική μεταχείριση στο πλαίσιο της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014
html 
Εξουσίες και αρμοδιότητες των μονίμων κοινοβουλευτικών επιτροπών (B7-0001/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2015
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Κατάργηση της απόφασης 2007/124/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας (A7-0473/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Ονομαστική αξία και τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ASEAN (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Tαχογράφοι και κοινωνικές διατάξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου