Συζητήσεις
107 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Savisaar-Toomast Vilja"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Αποζημίωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχή βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης (A7-0020/2014 - Georges Bach)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014
html 
Tαχογράφοι και κοινωνικές διατάξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» - Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013
html 
Τεχνικές απαιτήσεις και διοικητικές διαδικασίες όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες (B7-0440/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013
html 
Τεχνικές απαιτήσεις και διοικητικές διαδικασίες όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013
html 
Χρόνος διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013
html 
Οδικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Τρίτη 2 Ιουλίου 2013
html 
Περιοδικός τεχνικός έλεγχος των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Τρίτη 2 Ιουλίου 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου