Συζητήσεις
869 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "8η Κοινοβουλευτική, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016
html 
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2016: Ασφάλεια των θεσμικών οργάνων (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016
html 
Στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν μετά την πυρηνική συμφωνία (A8-0286/2016 - Richard Howitt)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016
html 
Καταπολέμηση της διαφθοράς και συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα της επιτροπής CRIM (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016
html 
Ανθρώπινα δικαιώματα και μετανάστευση σε τρίτες χώρες (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016
html 
Στρατηγική της ΕΕ για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου (A8-0278/2016 - András Gyürk)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016
html 
Πώς θα καταστούν ομοιόμορφοι οι έλεγχοι της αλιείας στην Ευρώπη; (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016
html 
Βελτίωση της διασύνδεσης και της προσβασιμότητας των υποδομών μεταφορών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016
html 
Μηχανισμός της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016
html 
Βελτίωση της διασύνδεσης και της προσβασιμότητας των υποδομών μεταφορών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (συνοπτική παρουσίαση)
P8_CRE-REV(2016)10-24
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου