Συζητήσεις
869 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "8η Κοινοβουλευτική, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Συμφωνία Ευρωπόλ - Κίνας περί στρατηγικής συνεργασίας (A8-0265/2016 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016
html 
Το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020 (A8-0263/2016 - Norbert Neuser)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016
html 
Η μακροοικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ο αντίκτυπός τους, καθώς και προοπτικές για μελλοντικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016
html 
Ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016
html 
Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση (A8-0238/2016 - Petr Ježek)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016
html 
Κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών (A8-0247/2016 - Laura Agea)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016
html 
Εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (A8-0254/2016 - Markus Ferber)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016
html 
Εφαρμογή της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση (A8-0225/2016 - Renate Weber)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016
html 
Δραστηριότητες, αντίκτυπος και προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μεταξύ 2007 και 2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016
html 
Πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ ΕΚ-Ελβετίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0216/2016 - Danuta Jazłowiecka)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου