Συζητήσεις
869 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "8η Κοινοβουλευτική, Beňová Monika"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας (A8-0256/2016 - Ivo Belet)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016
html 
Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ (A8-0242/2016 - Alexander Graf Lambsdorff)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016
html 
Συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης για την εργασία στον τομέα της αλιείας (B8-0976/2016)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016
html 
Πρόσφατες εξελίξεις στην Πολωνία και ο αντίκτυπός τους στα θεμελιώδη δικαιώματα που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016
html 
Σχέσεις της ΕΕ με την Τυνησία στο ισχύον περιφερειακό πλαίσιο (A8-0249/2016 - Fabio Massimo Castaldo)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016
html 
Κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A8-0255/2016 - Guillaume Balas)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016
html 
Αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της G20 (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2016)09-13
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016
html 
Εξέταση των μετρήσεων εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2016)09-13
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016
html 
Πολιτική συνοχής και στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso)
P8_CRE-REV(2016)09-13
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016
html 
Εξέταση των μετρήσεων εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy)
P8_CRE-REV(2016)09-13
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου