Συζητήσεις
869 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "8η Κοινοβουλευτική, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Δασμολογική μεταχείριση εμπορευμάτων καταγωγής Ισημερινού (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014
html 
Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2014 (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014
html 
Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: Πλημμύρες στην Ιταλία - Σεισμοί στην Ελλάδα - Χιονοθύελλα στη Σλοβενία - Πάγος και πλημμύρες στην Κροατία. (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014
html 
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014: Πλημμύρες στην Ιταλία (Σαρδηνία) το 2013 - Σεισμοί στην Ελλάδα - Χιονοθύελλα στη Σλοβενία - Πάγος και πλημμύρες στην Κροατία το 2014 (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014
html 
Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: πλημμύρες στη Σερβία, στη Κροατία και στη Βουλγαρία (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014
html 
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2014: πλημμύρες στη Σερβία, την Κροατία και τη Βουλγαρία (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014
html 
Σύστημα των ιδίων πόρων της Ένωσης - προσαρμογές των εθνικών συνεισφορών των κρατών μελών (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014
html 
Κινητοποιήση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: περιοχές που πλήττονται από καταστροφές (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014
html 
Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωση για το οικονομικό έτος 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014
html 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/.. της Επιτροπής της XXX για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την ταξινόμηση των σοβαρότατων παραβάσεων των κανόνων της Ένωσης, οι οποίες ενδέχεται να οδηγούν στην απώλεια των απαιτούμενων εχεγγύων αξιοπιστίας του οδικού μεταφορέα, και για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2006/22/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (B8-0325/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου