Συζητήσεις
869 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "8η Κοινοβουλευτική, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ (B8-0326/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014
html 
Φερεγγυότητα II (B8-0358/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014
html 
Ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας για την ΕΕ (B8-0350/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014
html 
Αναγνώριση της κρατικής υπόστασης της Παλαιστίνης (B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014
html 
H χαλυβουργία στην ΕΕ: προστασία των εργαζομένων και των βιομηχανικών τομέων (B8-0351/2014, RC-B8-0352/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014
html 
Η κατάσταση στη Μεσόγειο και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (B8-0362/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014
html 
Επανεξέταση της εξάπτυχης (six-pack) και δίπτυχης (two-pack) δέσμης κανονισμών περί οικονομικής διακυβέρνησης (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014
html 
Επιστημονική εξέταση θεμάτων που αφορούν τα τρόφιμα (A8-0059/2014 - Giovanni La Via)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014
html 
Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014
html 
Συμφωνία συνεργασίας με το Μαρόκο για ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης για μη στρατιωτικούς σκοπούς (GNSS) (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου