Συζητήσεις
869 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "8η Κοινοβουλευτική, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106: Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας bentazone (B8-1228/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016
html 
Πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016
html 
Συμφωνία για την επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπόλ (A8-0342/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016
html 
Πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (A8-0326/2016 - Emmanuel Maurel)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016
html 
Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 (A8-0302/2016 - Ramon Tremosa i Balcells)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016
html 
Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (A8-0294/2016 - Olle Ludvigsson)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016
html 
Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση (A8-0316/2016 - Urmas Paet)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016
html 
Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πλωτών επιβατικών μεταφορών (A8-0306/2016 - Keith Taylor)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016
html 
Αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας (A8-0322/2016 - Cristian Dan Preda)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016
html 
Ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ (B8-1173/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου