Predlogi resolucije
Rezultati: 7 za besede: "7. mandat, Jordan Romana"  
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 527.201   B7-0013/2014
8. januarja 2014
XML  PDF  WORD 
k vprašanju za ustni odgovor B7-0529/2013
v skladu s členom 115(5) Poslovnika
o kriminalu, povezanem s prostoživečimi živalmi in rastlinami
(2013/2747(RSP))
Romana Jordan
v imenu skupine PPE
Pavel Poc
v imenu skupine S&D
Gerben-Jan Gerbrandy
v imenu skupine ALDE
Sandrine Bélier
v imenu skupine Verts/ALE
Anna Rosbach
v imenu skupine ECR
Kartika Tamara Liotard
v imenu skupine GUE/NGL
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 489.270   B7-0248/2012
21. maja 2012
XML  PDF  WORD 
k vprašanjema za ustni odgovor B7-0115/2012 in B7-0116/2012
v skladu s členom 115(5) Poslovnika
o švicarskih kvotah za število dovoljenj za prebivanje, ki se izdajo državljanom Poljske, Litve, Latvije, Estonije, Slovenije, Slovaške, Češke in Madžarske
(2012/2661(RSP))
Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Simon Busuttil, Csaba Őry, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Lena Kolarska-Bobińska, Marian-Jean Marinescu, Romana Jordan, Róża grofica Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Małgorzata Handzlik, Othmar Karas, Danuta Jazłowiecka, Hubert Pirker
v imenu skupine PPE
Ioan Enciu, Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová, Marek Siwiec
v imenu skupine S&D
Sarah Ludford, Jürgen Creutzmann, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Renate Weber, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Ramon Tremosa i Balcells, Jan Mulder
v imenu skupine ALDE
Heide Rühle, Judith Sargentini, Tatjana Ždanoka, Franziska Keller
v imenu skupine Verts/ALE
Milan Cabrnoch, Adam Bielan, Roberts Zīle, Janusz Wojciechowski
v imenu skupine ECR
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 459.772   B7-0236/2011
4. aprila 2011
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 110(2) poslovnika
o izkušnjah glede jedrske varnosti, ki jih je Evropa pridobila iz jedrske nesreče na Japonskem
Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera, Peter Liese, Herbert Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan Cizelj, Jean-Pierre Audy
v imenu skupine PPE
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 450.429   RC-B7-0608/2010
8. novembra 2010
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 110(4) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
PPE (B7-0608/2010)
S&D (B7-0609/2010)
Verts/ALE (B7-0611/2010)
o bližajočem se vrhunskem srečanju EU-ZDA in čezatlantskem ekonomskem svetu
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu, Karl-Heinz Florenz, Romana Jordan Cizelj
v imenu skupine PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Peter Skinner
v imenu skupine S&D
Sarah Ludford, Lena Ek, Sharon Bowles, Olle Schmidt, Marietje Schaake
v imenu skupine ALDE
Reinhard Bütikofer, Eva Lichtenberger, Indrek Tarand, Jan Philipp Albrecht
v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock
v imenu skupine ECR
PRED. SPREM.
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 433.011   B7-0149/2010
3. marca 2010
XML  PDF  WORD 
k vprašanjema za ustni odgovor B7-0011/2010 in B7-0012/2010
v skladu s členom 115(5) poslovnika
o vlaganju v razvoj tehnologij z nizkimi emisijami ogljika (Načrt SET)
Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Herbert Reul, Maria Da Graça Carvalho, Romana Jordan Cizelj
v imenu skupine PPE
Giles Chichester
v imenu skupine ECR
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 432.913   RC-B7-0064/2010/rev. 1
8. februarja 2010
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 110(4) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
PPE (B7-0064/2010)
ALDE (B7-0066/2010)
ECR (B7-0070/2010)
Verts/ALE (B7-0077/2010)
S&D (B7-0083/2010)
GUE/NGL (B7-0085/2010)
o izidu konference o podnebnih spremembah v Københavnu (COP 15)
Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Mario Mauro, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis
v imenu skupine PPE
Marita Ulvskog, Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Åsa Westlund, Kriton Arsenis, Judith A. Merkies
v imenu skupine S&D
Corinne Lepage, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy
v imenu skupine ALDE
Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
Martin Callanan
v imenu skupine ECR
Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias
v imenu skupine GUE/NGL
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 432.913   B7-0064/2010
1. februarja 2010
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 110(2) poslovnika
o izidu konference o podnebnih spremembah v Københavnu (COP 15)
Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Vera Pilar del Castillo, Romana Jordan Cizelj, Sirpa Pietikäinen, Teodoros Skilakakis, Maria Da Graça Carvalho
v imenu skupine PPE
Pravno obvestilo