Предложения за резолюции
4 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Weiler Barbara"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 413.347   B6-0539/2008
15 октомври 2008 г.
XML  PDF  WORD 
внесено в следствие на въпроси, изискващи устен отговор B6‑0473/2008 и B6‑0474/2008
съгласно член 108, параграф 5 от правилника
от Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt, Barbara Weiler
от името на групата PSE
относно новото Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам и правата на човека
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 413.344/01   RC-B6-0538/2008
20 октомври 2008 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 108, параграф 5 от правилника от:
– Pasqualina Napoletano, Richard Howitt, Barbara Weiler, от името на групата PSE
– Marco Cappato, Marco Pannella, от името на групата ALDE
– Ewa Tomaszewska, Inese Vaidere, от името на групата UEN
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
– ALDE (B6‑0538/2008)
– PSE (B6‑0539/2008)
– UEN (B6‑0542/2008)
относно новото Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам и правата на човека
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 395.998   B6-0370/2007
25 September 2007
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on statements by the Council and Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock and Barbara Weiler
on behalf of the PSE Group
on Burma
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 394.802/01   RC-B6-0363/2007
26 септември 2007 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно
член 103, параграф 4 от правилника от
– Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt и Colm Burke, от името на групата PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Glenys Kinnock и Barbara Weiler, от името на групата PSE
– Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella и Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE
– Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski и Marcin Libicki, от името на групата UEN
– Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt и Cem Özdemir, от името на групата Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
– UEN (B6‑0363/2007)
– GUE/NGL (B6‑0368/2007)
– ALDE (B6‑0369/2007)
– PSE (B6‑0370/2007)
– PPE-DE (B6‑0371/2007)
– Verts/ALE (B6‑0372/2007)
относно Бирма
Правна информация