Προτάσεις ψηφίσματος
4 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Weiler Barbara"  
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 413.347   B6-0539/2008
15 Οκτωβρίου 2008
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία των προφορικών ερωτήσεων B6 0473/2008 και B6 0474/2008
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
των βουλευτών: Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt και Barbara Weiler
εξ ονόματος της Ομάδας PSE
σχετικά με τη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ και τα ανθρώπινα δικαιώματα
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 413.344/01   RC-B6-0538/2008
20 Οκτωβρίου 2008
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος (5) του Κανονισμού, των βουλευτών
– Pasqualina Napoletano, Richard Howitt και Barbara Weiler, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Marco Cappato και Marco Pannella, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Ewa Tomaszewska και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– ALDE (B6‑0538/2008)
– PSE (B6‑0539/2008)
– UEN (B6‑0542/2008)
σχετικά με τη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ και τα ανθρώπινα δικαιώματα
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 395.998   B6-0370/2007
25 Σεπτεμβρίου 2007
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock και Barbara Weiler
εξ ονόματος της Ομάδας PSE
σχετικά με τη Βιρμανία
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 394.802/01   RC-B6-0363/2007
26 Σεπτεμβρίου 2007
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
– Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt, Colm Burke εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Glenys Kinnock, Barbara Weiler εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella, Annemie Neyts-Uyttebroeck εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki εξ ονόματος της Ομάδας UEN
– Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt, Cem Özdemir εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– UEN (B6‑0363/2007)
– GUE/NGL (B6‑0368/2007)
– ALDE (B6‑0369/2007)
– PSE (B6‑0370/2007)
– PPE-DE (B6‑0371/2007)
– Verts/ALE (B6‑0372/2007)
σχετικά με τη Βιρμανία
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου