Rezolūciju priekšlikumi
Meklēšanas rezultāti: 4 ar "6. parlamentārais sasaukums, Weiler Barbara"  
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 413.347   B6-0539/2008
2008. gada 15. oktobra
XML  PDF  WORD 
Pamatojoties uz jautājumiem B6‑0473/2008 un B6‑0474/2008, uz ko sniedz mutisku atbildi,
ievērojot Reglamenta 108. panta 5. punktu,
iesniedza Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt un Barbara Weiler
PSE grupas vārdā
par ES un Vjetnamas jauno partnerības un sadarbības nolīgumu un cilvēktiesībām
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 413.344/01   RC-B6-0538/2008
2008. gada 20. oktobra
XML  PDF  WORD 
Ievērojot Reglamenta 108. panta 5. punktu, iesniedza:
– Pasqualina Napoletano, Richard Howitt un Barbara Weiler PSE grupas vārdā,
– Marco Cappato un Marco Pannella ALDE grupas vārdā,
– Ewa Tomaszewska un Inese Vaidere UEN grupas vārdā,
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
– ALDE (B6‑0538/2008)
– PSE (B6‑0539/2008)
– UEN (B6‑0542/2008)
par jauno ES un Vjetnamas partnerības un sadarbības nolīgumu un cilvēktiesībām
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 395.998   B6-0370/2007
2007. gada 25. septembra
XML  PDF  WORD 
lai noslēgtu debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock un Barbara Weiler
PSE grupas vārdā
par Birmu
KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 394.802/01   RC-B6-0363/2007
2007. gada 26. septembra
XML  PDF  WORD 
Ievērojot Reglamenta 103.  panta 4.  punktu, iesniedza:
– Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt un Colm Burke PPE-DE grupas vārdā,
– Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Glenys Kinnock un Barbara Weiler PSE grupas vārdā,
– Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella un Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā,
– Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski un Marcin Libicki UEN grupas vārdā,
– Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt un Cem Özdemir Zaļo/ALE grupas vārdā,
– Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā,
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
– UEN (B6‑0363/2007)
– GUE/NGL (B6‑0368/2007)
– ALDE (B6‑0369/2007)
– PSE (B6‑0370/2007)
– PPE-DE (B6‑0371/2007)
– Zaļie/ALE (B6‑0372/2007)
par Birmu
Juridisks paziņojums