Návrhy uznesenia
Výsledky: 4 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Weiler Barbara"  
NÁVRH UZNESENIA
PE 413.347   B6-0539/2008
15. októbra 2008
XML  PDF  WORD 
ktorý na základe otázok na ústne zodpovedanie B6‑0473/2008 a B6‑0474/2008
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladajú Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt a Barbara Weiler
v mene skupiny PSE
o novej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Vietnamom a o ľudských právach
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 413.344/01   RC-B6-0538/2008
20. októbra 2008
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
– Pasqualina Napoletano, Richard Howitt a Barbara Weiler v mene skupiny PSE
– Marco Cappato a Marco Pannella v mene skupiny ALDE
– Ewa Tomaszewska a Inese Vaidere v mene skupiny UEN
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– ALDE (B6‑0538/2008)
– PSE (B6‑0539/2008)
– UEN (B6‑0542/2008)
o novej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Vietnamom a o ľudských právach
NÁVRH UZNESENIA
PE 395.998   B6-0370/2007
25. septembra 2007
XML  PDF  WORD 
ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock a Barbara Weiler
v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
o Barme
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 394.802/01   RC-B6-0363/2007
26. septembra 2007
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 103 ods. 4 rokovacieho poriadku predkladajú
– Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt a Colm Burke v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
– Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Glenys Kinnock a Barbara Weiler v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
– Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella a Annemie Neyts-Uyttebroeck v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
– Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski a Marcin Libicki v mene Skupiny Únie za Európu národov
– Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt a Cem Özdemir v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
– Vittorio Agnoletto v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– UEN (B6‑0363/2007)
– GUE/NGL (B6‑0368/2007)
– ALDE (B6‑0369/2007)
– PSE (B6‑0370/2007)
– PPE-DE (B6‑0371/2007)
– Verts/ALE (B6‑0372/2007)
o Barme
Právne oznámenie