Προτάσεις ψηφίσματος
2 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Schierhuber Agnes"  
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 396.037/01   RC-B6-0400/2007
24 Οκτωβρίου 2007
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών
– Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, James Nicholson και Agnes Schierhuber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Niels Busk, Kyösti Virrankoski, Willem Schuth, Ona Juknevičienė, και Danutė Budreikaitė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Adam Bielan, Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ryszard Czarnecki, και Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– PPE-DE (B6‑0400/2007)
– PSE (B6‑0401/2007)
– ALDE (B6‑0403/2007)
– UEN (B6‑0404/2007)
– Verts/ALE (B6‑0405/2007)
σχετικά με τις αυξήσεις στις τιμές ζωοτροφών και τροφίμων
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 393.033   B6-0323/2007
29 Αυγούστου 2007
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Gerardo Galeote Quecedo, Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, Νικολάου Βακάλη, Αντωνίου Τρακατέλλη, Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Γεωργίου Παπαστάμκου, Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Μανώλη Μαυρομμάτη, Ιωάννη Γκλαβάκη, Γιώργου Δημητρακόπουλου, Αντώνη Σαμαρά, Παναγιώτη Δημητρίου, Ιωάννη Κασουλίδη, Giuseppe Castiglione, Rolf Berend, Luis de Grandes, Margie Sudre, Fernando Fernandez Martin, Sergio Marques, Laszlo Surjan, Iles Braghetto, Maria Petre, Tomas Zatloukal, Jean-Pierre Audy, Marian-Jean Marinescu, Francesco Musotto, Monica Maria Iacob Ridzi, Γιαννάκη Μάτση, Antonio Tajani και Agnes Schierhuber
εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
σχετικά με τις φυσικές καταστροφές του φετινού καλοκαιριού
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου