Ontwerpresoluties
1 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, Attard-Montalto John"  
ONTWERPRESOLUTIE
PE 389.523   B6-0201/2007
15 mei 2007
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement
door Filip Kaczmarek en Edward McMillan-Scott, namens de PPE-DE-Fractie, Margrietus van den Berg, John Attard-Montalto en Libor Rouček, namens de PSE-Fractie, Toomas Savi, Thierry Cornillet en Johan Van Hecke, namens de ALDE-Fractie, Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan en Michał Tomasz Kamiński, namens de UEN-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, en Vittorio Agnoletto namens de GUE/NGL-Fractie
over de onlangs in Nigeria gehouden verkiezingen
Juridische mededeling