Προτάσεις ψηφίσματος
119 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Beer Angelika"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 401.480/01   RC-B6-0179/2008
23 Απριλίου 2008
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών
– Michael Gahler, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Urszula Gacek και Jana Hybášková εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Paulo Casaca εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Μάριου Ματσάκη και Marielle De Sarnez εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Roberta Angelilli και Cristiana Muscardini εξ ονόματος της Ομάδας UEN
– Angelika Beer και Raül Romeva i Rueda εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– Umberto Guidoni εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– PSE (B6‑0179/2008)
– GUE/NGL (B6‑0182/2008)
– PPE-DE (B6‑0184/2008)
– UEN (B6‑0194/2008)
– ALDE (B6‑0200/2008)
– Verts/ALE (B6‑0206/2008)
σχετικά με το Ιράν
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 401.126/01   RC-B6-0112/2008
12 Μαρτίου 2008
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών
– Nickolay Mladenov, Thomas Mann, Guido Podestà, Nicole Fontaine, Eija-Riitta Korhola και Ivo Belet εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Elena Valenciano Martínez-Orozco και Emilio Menéndez del Valle εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Jules Maaten, Marco Cappato, Μάριος Ματσάκης και Marielle De Sarnez εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Adam Bielan, Ewa Tomaszewska και Konrad Szymański εξ ονόματος της Ομάδας UEN
– Angelika Beer, Joost Lagendijk και Hélène Flautre εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– Francis Wurtz και André Brie εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– Verts/ALE (B6‑0112/2008)
– PPE-DE (B6‑0115/2008)
– UEN (B6‑0116/2008)
– PSE (B6‑0118/2008)
– GUE/NGL (B6‑00123/2008)
– ALDE (B6‑0125/2008)
σχετικά με την υπόθεση του αφγανού δημοσιογράφου Perwiz Kambakhsh
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 401.126   B6-0112/2008
11 March 2008
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Angelika Beer, Joost Lagendijk, Hélène Flautre
on behalf of the Verts/ALE Group
on Afghanistan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 401.064   B6-0068/2008
13 Φεβρουαρίου 2008
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δηλώσεων του Ύπατου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir, Pierre Jonckheer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
σχετικά με την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 401.062/01   RC-B6-0066/2008
19 Φεβρουαρίου 2008
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
– João de Deus Pinheiro, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Edward McMillan-Scott, Tokia Saïfi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira, Béatrice Patrie, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Annemie Neyts-Uyttebroeck, Philippe Morillon, Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis, Hanna Foltyn-Kubicka, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
– Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir, Pierre Jonckheer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Κυριάκου Τριανταφυλλίδη, εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– ALDE (B6‑0066/2008)
– UEN (B6‑0067/2008)
– Verts/ALE (B6‑0068/2008)
– PSE (B6‑0069/2008)
– PPE-DE (B6‑0071/2008)
– GUE/NGL (B6‑0072/2008)
σχετικά με την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 401.060   B6-0064/2008
13 Φεβρουαρίου 2008
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Raül Romeva i Rueda και Angelika Beer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
σχετικά με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΕ για τις Μεταφορές Όπλων - αποτυχία του Συμβουλίου να εγκρίνει την Κοινή Θέση και να μετατρέψει τον Κώδικα σε νομικώς δεσμευτικό κείμενο
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 401.055/01   RC-B6-0063/2008
10 Μαρτίου 2008
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Urszula Gacek και Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka και Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
– Raül Romeva i Rueda και Angelika Beer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– ALDE (B6‑0063/2008)
– Verts/ALE (B6‑0064/2008)
– PPE-DE (B6‑0065/2008)
– UEN (B6‑0070/2008)
– GUE/NGL (B6‑0074/2008)
– PSE (B6‑0109/2008)
σχετικά με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΕ για τις μεταφορές όπλων- αποτυχία του Συμβουλίου να εγκρίνει την κοινή θέση και να καταστήσει τον Κώδικα νομικά δεσμευτικό
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 401.030   B6-0049/2008
23 Ιανουαρίου 2008
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δηλώσεων του Ύπατου Εκπρόσωπου για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Angelika Beer, Monika Frassoni, Hélène Flautre και Cem Özdemir
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
σχετικά με το Ιράν
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 398.200/01   RC-B6-0518/2007
12 Δεκεμβρίου 2007
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
– Karl von Wogau, Geoffrey Van Orden και Stefano Zappalà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Thijs Berman και Luis Yañez-Barnuevo García, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Μάριου Ματσάκη και Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Ryszard Czarnecki και Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
– Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda και Frithjof Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Αδάμου Αδάμου, Κυριάκου Τριανταφυλλίδη, Gabriele Zimmer και André Brie, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– Verts/ALE (B6‑0518/2007)
– PPE-DE (B6‑0520/2007)
– PSE (B6‑0521/2007)
– GUE/NGL (B6‑0522/2007)
– UEN (B6‑0523/2007)
– ALDE (B6‑0524/2007)
σχετικά με τη 10η επέτειο της Σύμβασης της Οτάβας του 1997 για την απαγόρευση χρήσης, αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 398.200   B6-0518/2007
10 Δεκεμβρίου 2007
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με άρθρο 103, παράγραφος 2 του Κανονισμού
των βουλευτών Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda και Frithjof Schmidt,
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
σχετικά με τη 10η επέτειο της Σύμβασης της Οτάβας του 1997 για την απαγόρευση χρήσης, αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου