Предложения за резолюции
3 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Belet Ivo"  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 420.440   B6-0153/2009
18 март 2009 г.
XML  PDF  WORD 
за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 103, параграф 2 от Правилника
от Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori и Ivo Belet
от името на групата PPE-DE
относно бъдещето на автомобилната промишленост
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 420.438/01   RC-B6-0152/2009
23 март 2009 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно
член 103, параграф 4 от правилника от
– Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori and Ivo Belet, от името на групата PPE-DE
– Martin Schulz and Robert Goebbels, от името на групата PSE
– Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Patrizia Toia and Anne Laperrouze, от името на групата ALDE
– Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Antonio Mussa and Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
– UEN (B6‑0152/2009)
– PPE-DE (B6‑0153/2009)
– ALDE (B6‑0154/2009)
– PSE (B6‑0155/2009)
за относно бъдещето на автомобилната промишленост
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 401.126/01   RC-B6-0112/2008
12 март 2008 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно
член 115, параграф 5 от правилника от
– Николай Младенов, Thomas Mann, Guido Podestà, Nicole Fontaine, Eija-Riitta Korhola, Ivo Belet, от името на групата PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Emilio Menéndez del Valle, от името на групата PSE
– Jules Maaten, Marco Cappato, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE
– Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, от името на групата UEN
– Angelika Beer, Joost Lagendijk, Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE
– Francis Wurtz, André Brie, от името на групата GUE/NGL
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
– Verts/ALE (B6‑0112/2008)
– PPE-DE (B6‑0115/2008)
– UEN (B6‑0116/2008)
– PSE (B6‑0118/2008)
– GUE/NGL (B6‑0123/2008)
– ALDE (B6‑0125/2008)
за случая на афганистанския журналист Perwiz Kambakhsh
Правна информация