Προτάσεις ψηφίσματος
7 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Buzek Jerzy"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 401.087   B6-0091/2008
19 February 2008
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam
on behalf of the PPE-DE Group
on Belarus
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 401.077/01   RC-B6-0081/2008
20 Φεβρουαρίου 2008
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών
– José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Árpád Duka-Zólyomi, Christopher Fjellner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Justas Vincas Paleckis, Andres Tarand, Genowefa Grabowska, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Janusz Onyszkiewicz, Jules Maaten, Mάριου Ματσάκη, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Mieczysław Edmund Janowski, Inese Vaidere, Marcin Libicki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
– Elisabeth Schroedter, Milan Horáček, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– ALDE (B6‑0081/2008)
– PSE (B6‑0087/2008)
– UEN (B6‑0088/2008)
– PPE-DE (B6‑0091/2008)
– Verts/ALE (B6‑0098/2008)
σχετικά με τη Λευκορωσία
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 371.680   B6-0240/2006
3 Απριλίου 2006
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Charles Tannock, Elmar Brok, Iles Braghetto, Christopher Beazley, Jerzy Buzek, Bogdan Klich, Aldis Kušķis, Marcello Vernola, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka και Rihards Pīks
εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία μετά τις εκλογές της 26ης Μαρτίου 2006
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 371.675/RC.1   RC-B6-0235/2006
5 Απριλίου 2006
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
– Charles Tannock, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Aldis Kušķis, Bogdan Klich, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Rihards Pīks και Christopher Beazley, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Jan Marinus Wiersma, Marek Maciej Siwiec, Thijs Berman και Marianne Mikko, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Grażyna Staniszewska και Šarūnas Birutis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Rebecca Harms και Milan Horáček, εξ ονόματος Ομάδας Verts/ALE
– Helmuth Markov και Esko Seppänen, εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
– Guntars Krasts, Inese Vaidere, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Michał Tomasz Kamiński και Hanna Foltyn-Kubicka, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– PSE (B6‑0235/2006)
– PPE-DE (B6‑0240/2006)
– ALDE (B6‑0244/2006)
– GUE/NGL (B6‑0245/2006)
– Verts/ALE (B6‑0247/2006)
– UEN (B6‑0249/2006)
σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές στην Ουκρανία
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 361.924   B6-0504/2005
21 Σεπτεμβρίου 2005
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Bronisław Geremek, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Janusz Onyszkiewicz, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Brian Crowley, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Cristiana Muscardini, Grażyna Staniszewska, Jan Jerzy Kułakowski
σχετικά με την 25η επέτειο της Αλληλεγγύης και το μήνυμά της για την Ευρώπη
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 361.905/RC.1   RC-B6-0485/2005
26 Σεπτεμβρίου 2005
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
– Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Jacek Emil Saryusz-Wolski εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Dariusz Rosati, Józef Pinior, Jan Marinus Wiersma εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Bronisław Geremek, Janusz Onyszkiewicz εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Milan Horáček, Joost Lagendijk, Angelika Beer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– Wojciech Roszkowski, Brian Crowley, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Cristiana Muscardini εξ ονόματος της Ομάδας UEN
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– Verts/ALE (B6‑0485/2005)
– PSE (B6‑0495/2005)
– PPE-DE/PSE/ALDE/UEN (B6‑0504/2005)
σχετικά με την 25η επέτειο της Αλληλεγγύης και το μήνυμά της για την Ευρώπη
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 350.920/RC.1   RC-B6-0195/2004
30 Νοεμβρίου 2004
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
– Jacek Emil Saryusz-Wolski, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Edward McMillan-Scott και Aldis Kušķis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Jan Marinus Wiersma, Marek Maciej Siwiec και Toomas Hendrik Ilves, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Cecilia Malmström και Jelko Kacin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Rebecca Harms, Elisabeth Schroedter, Daniel Marc Cohn-Bendit, Joost Lagendijk και Angelika Beer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– André Brie, Jonas Sjöstedt και Vittorio Emanuele Agnoletto, εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
– Cristiana Muscardini, Michał Tomasz Kamiński, Anna Elzbieta Fotyga, Konrad Szymański και Guntars Krasts, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– GUE/NGL (B6‑0195/2004)
– UEN (B6‑0196/2004)
– Verts/ALE (B6‑0199/2004)
– ALDE (B6‑0200/2004)
– PSE (B6‑0201/2004)
– PPE-DE (B6‑0202/2004)
σχετικά με την Ουκρανία
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου