Προτάσεις ψηφίσματος
33 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Guardans Cambó Ignasi"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 420.333/01   RC-B6-0097/2009
16 Φεβρουαρίου 2009
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, των βουλευτών
– Claudio Fava, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Adina-Ioana Vălean και Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir και Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Holm και Willy Meyer Pleite, εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– ALDE (B6‑0097/2009)
– PSE (B6‑0098/2009)
– Verts/ALE (B6‑0099/2009)
– GUE/NGL (B6‑0101/2009)
σχετικά με την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 420.333   B6-0097/2009
11 Φεβρουαρίου 2009
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Adina-Ioana Vălean, Marco Cappato
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών χωρών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 420.296   B6-0070/2009
28 Ιανουαρίου 2009
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών:
– Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Marco Cappato, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της ομάδας ALDE
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Hélène Flautre, εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE
– Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Portas, Vittorio Agnoletto, Jens Holm, Willy Meyer Pleite, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL
σχετικά με το Γκουαντάναμο
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 416.193/01   RC-B6-0066/2009
2 Φεβρουαρίου 2009
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
– Urszula Gacek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Martin Schulz και Claudio Fava, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Graham Watson, Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Marco Cappato και Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Cristiana Muscardini και Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir και Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Portas, Vittorio Agnoletto, Jens Holm και Willy Meyer Pleite, εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– PPE-DE (B6‑0066/2009)
– PSE (B6‑0069/2009)
– ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL (B6‑0070/2009)
σχετικά με τον επαναπατρισμό και την επανεγκατάσταση των κρατουμένων του κέντρου κράτησης του Γκουαντάναμο
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 413.374   B6-0562/2008
20 Οκτωβρίου 2008
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία της προφορικής ερώτησης Β6-0478/2008
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
των βουλευτών: Philip Bradbourn και Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
Claudio Fava και Martine Roure, εξ ονόματος της Ομάδας PES
Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó και Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Kathalijne Maria Buitenweg και Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Greens/ALE
Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Αδάμου Αδάμου, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite και Bairbre De Brùn, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων ασφαλείας της αεροπορίας και των σαρωτών σώματος στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ιδιωτική ζωή, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην προστασία των δεδομένων
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PE 413.367   B6-0555/2008
21 October 2008
XML  PDF  WORD 
con solicitud de inclusión en el orden del día del debate sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho
presentada de conformidad con el artículo 115 del Reglamento
por Ignasi Guardans Cambó, Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marios Matsakis
en nombre del Grupo ALDE
sobre las inhabilitaciones políticas en Venezuela
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 413.361/01   RC-B6-0549/2008
22 Οκτωβρίου 2008
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών
– Jaime Mayor Oreja, Fernando Fernández Martín, Sérgio Marques, Charles Tannock, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė y José Ribeiro και Castro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Ignasi Guardans Cambó, Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea και Μάριου Ματσάκη, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Inese Vaidere, Ryszard Czarneckiκαι Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– PPE-DE (B6‑0549/2008)
– UEN (B6‑0553/2008)
– ALDE (B6‑0555/2008)
σχετικά με την αποστέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για πολιτικούς λόγους στη Βενεζουέλα
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 413.315   B6-0525/2008
1 Οκτωβρίου 2008
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Ignasi Guardans Cambó, Jorgo Chatzimarkakis, Gianluca Susta, Daniel Dăianu
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Ντόχα του ΠΟΕ
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 413.310/01   RC-B6-0521/2008
7 Οκτωβρίου 2008
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
– Γεωργίου Παπαστάμκου, Robert Sturdy, Corien Wortmann-Kool και Godelieve Quisthoudt-Rowohl, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Erika Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Jorgo Chatzimarkakis, Gianluca Susta, Daniel Dăianu και Ignasi Guardans Cambó, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Ģirts Valdis Kristovskis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk και Seán Ó Neachtain, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– UEN (B6‑0521/2008)
– PPE-DE (B6‑0524/2008)
– ALDE (B6‑0525/2008)
– PSE (B6‑0529/2008)
σχετικά με την αναστολή του Γύρου της Ντόχα του ΠΟΕ και το μέλλον της Αναπτυξιακής Ατζέντας της Ντόχα
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 410.782   B6-0380/2008
27 Αυγούστου 2008
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Marco Cappato, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Ignasi Guardans Cambó και Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με την κατάσταση των Παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές
1 2 3 4
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου