Προτάσεις ψηφίσματος
33 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Guardans Cambó Ignasi"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 398.192/01   RC-B6-0512/2007
12 Δεκεμβρίου 2007
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
– Henri Weber και Lívia Járóka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Kristian Vigenin, Bárbara Dührkop Dührkop, Justas Vincas Paleckis και Csaba Sándor Tabajdi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Viktória Mohácsi, Alexander Alvaro και Ignasi Guardans Cambó, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit και Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE Group
– Giusto Catania, Mary Lou McDonald και Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– PSE (B6‑0512/2007)
– GUE/NGL (B6‑B6-0515/2007)
– Verts/ALE (B6‑0516/2007)
– ALDE (B6‑0517/2007)
– UEN (B6‑0519/2007)
σχετικά με την καταπολέμηση της αύξησης του εξτρεμισμού στην Ευρώπη
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 396.128/02   RC-B6-0462/2007
14 Νοεμβρίου 2007
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
– Martin Schulz, Claudio Fava, Gianni Pittella, Pasqualina Napoletano, Adrian Severin, Dan Mihalache και Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Graham Watson, Adina-Ioana Vălean, Viktória Mohácsi, Ignasi Guardans Cambó, Alfonso Andria, Marco Cappato, Luciana Sbarbati και Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Monica Frassoni και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– Francis Wurtz, Roberto Musacchio, Marco Rizzo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Giusto Catania, Vittorio Agnoletto και Umberto Guidoni, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– PSE, Verts/ALE, GUE/NGL (B6‑0462/2007)
– ALDE (B6‑0464/2007)
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 393.003   B6-0288/2007/αναθ. 1
9 Ιουλίου 2007
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6‑xxxxxx/2007
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
των βουλευτών Γεώργιος Παπαστάμκος και Maria Martens, εξ ονόματος της Ομάδας EPP-ED
Kader Arif, Harlem Désir, Max van den Berg και David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
Gianluca Susta, Johan Van Hecke και Ignasi Guardans Cambó, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
Carl Schlyter και Caroline Lucas, εξ ονόματος της Ομάδας Greens
Helmuth Markov και Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της ΟμάδαςGUE/NGL
σχετικά με τη Συμφωνία TRIPS και την πρόσβαση στα φάρμακα
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 391.149   B6-0269/2007
4 Ιουλίου 2007
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6‑0130/2007 και B6‑0131/2007
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
των βουλευτών: Gianluca Susta, Ignasi Guardans Cambó και Johan Van Hecke
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με τη Συμφωνία TRIPS και την πρόσβαση στα φάρμακα
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 387.007   B6-0118/2007
13 Μαρτίου 2007
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών:
- Παναγιώτη Δημητρίου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
- Mechtild Rothe, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
- Ignasi Guardans Cambó και Μάριου Ματσάκη, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
- Seán Ó Neachtain, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
- Joost Lagendijk, Monica Frassoni και Cem Özdemir, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
- Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
- Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM
σχετικά με τους αγνοούμενους στην Κύπρο
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 387.001   B6-0112/2007
13 March 2007
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Marco Pannella, Marco Cappato, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Frédérique Ries, Jules Maaten, Marios Matsakis and Ignasi Guardans Cambó,
on behalf of the ALDE Group
on Cambodia
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 386.991/RC.1   RC-B6-0102/2007
14 Μαρτίου 2007
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών
– Charles Tannock, Bernd Posselt και Ari Vatanen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Marc Tarabella και Harlem Désir, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Marco Pannella, Marco Cappato, Μάριου Ματσάκη, Frédérique Ries, Jules Maaten, Ignasi Guardans Cambó και Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Michał Tomasz Kamiński, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan και Gintaras Didžiokas, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
– Frithjof Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– PSE (B6‑0102/2007)
– PPE-DE (B6‑0103/2007)
– GUE/NGL (B6‑0108/2007)
– UEN (B6‑0110/2007)
– ALDE (B6‑0112/2007)
– Verts/ALE (B6‑0117/2007)
σχετικά με την Καμπότζη
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 385.092   B6-0079/2007
7 Μαρτίου 2007
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Ignasi Guardans Cambó, Jeanine Hennis-Plasschaert και Alexander Alvaro
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με τους περιορισμούς της ΕΕ στα υγρά που μπορούν να μεταφέρουν οι επιβάτες στα αεροσκάφη
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 381.957   B6-0632/2006
6 Δεκεμβρίου 2006
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία της προφορικής ερώτησης B6‑0120/2006
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5 του Κανονισμού
των βουλευτών Pervenche Berès, Wolf Klinz, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Catherine Trautmann, Henri Weber, Inés Ayala Sender, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici, Jean-Claude Fruteau, Csaba Sándor Tabajdi, Françoise Castex, Anne Ferreira, Robert Navarro, Brigitte Douay, Bernadette Bourzai, Alain Hutchinson, Sérgio Sousa Pinto, Alejandro Cercas, Maria Badia I Cutchet, Ignasi Guardans Cambó, Michel Rocard
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 379.719   B6-0552/2006
23 Οκτωβρίου 2006
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Annemie Neyts-Uyttebroeck, Henrik Lax και Ignasi Guardans Cambó
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με τη Μολδαβία (Υπερδνειστερία)
1 2 3 4
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου