Προτάσεις ψηφίσματος
33 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Guardans Cambó Ignasi"  
1 2 3 4
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 378.330   B6-0473/2006
4 Σεπτεμβρίου 2006
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Josu Ortuondo Larrea, Ignasi Guardans Cambó, Jan Mulder και Vittorio Prodi
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με τις θερινές πυρκαγιές και πλημμύρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 378.317/RC.1   RC-B6-0460/2006
6 Σεπτεμβρίου 2006
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
– Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, José Ribeiro e Castro, Ιωάννης Κασουλίδης, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Γιαννάκης Μάτσης, Margie Sudre, Αντώνιος Τρακατέλλης, Esther Herranz Garcia, Francisco José Millán Mon, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Duarte Freitas,Antonio López-Istúriz White, Carmen Fraga Estévez, Gerardo Galeote και João de Deus Pinheiro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Rosa Miguélez Ramos και Antolín Sanchez Presedo, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Josu Ortuondo Larrea, Ignasi Guardans Cambó, Jan Mulder και Vittorio Prodi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Satu Hassi και Raùl Romeva, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– Willy Pleite Meyer, Ilda Figueiredo, Vincenzo Aita, Pedro Guerreiro και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
– Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Sebastiano (Nello) Musumeci, Zdzisław Zbigniew Podkański και Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– PPE-DE (B6‑0460/2006)
– Verts/ALE (B6‑0466/2006)
– ALDE (B6‑0473/2006)
– PSE (B6‑0474/2006)
– UEN (B6‑0475/2006)
– GUE/NGL (B6‑0478/2006)
σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές και τις πλημμύρες στην Ευρώπη το 2006
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 369.556   B6-0095/2006
8 Φεβρουαρίου 2006
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Jelko Kacin, Annemie Neyts, Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó και Philippe Morillon
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με την προοπτική για τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 369.518/RC.1   RC-B6-0086/2006
31 Ιανουαρίου 2006
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
– Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Edward McMillan-Scott, Jana Hybášková, Charles Tannock, Antonio Tajani, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ignasi Guardans Cambó, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Daniel Marc Cohn-Bendit, David Hammerstein Mintz, Angelika Beer, Johannes Voggenhuber, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański, Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– ALDE (B6‑0086/2006)
– Verts/ALE (B6‑0087/2006)
– PSE (B6‑0088/2006)
– UEN (B6‑0090/2006)
– PPE-DE (B6‑0091/2006)
σχετικά με τα αποτελέσματα των παλαιστινιακών εκλογών και την κατάσταση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 369.518   B6-0086/2006
30 Ιανουαρίου 2006
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Annemie Neyts-Uyttebroeck και Ignasi Guardans Cambó
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με τις παλαιστινιακές εκλογές και την Ανατολική Ιερουσαλήμ
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 365.993/RC.1   RC-B6-0595/2005
16 Νοεμβρίου 2005
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών
– Carlos José Iturgaiz Angulo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Javier Pomés Ruiz, Simon Coveney και Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Pasqualina Napoletano και María Elena Valenciano Martínez-Orozco, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Ignasi Guardans Cambó και Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Raül Romeva i Rueda και Frithjof Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– Willy Meyer Pleite, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– PSE (B6‑0595/2005)
– PPE-DE (B6‑0598/2005)
– GUE/NGL (B6‑0601/2005)
– Verts/ALE (B6‑0604/2005)
– ALDE (B6‑0605/2005)
σχετικά με τις Φιλιππίνες
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 361.943   B6-0514/2005
26 Σεπτεμβρίου 2005
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Niels Busk, Ignasi Guardans Cambó, Willem Schuth
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με την συμφωνία οίνου ΕΕ-ΗΠΑ
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 361.909/RC.1   RC-B6-0489/2005
28 Σεπτεμβρίου 2005
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
– María Esther Herranz García, Christa Klaß, Astrid Lulling και Giuseppe Castiglione, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– María Isabel Salinas García, Vincenzo Lavarra και Κατερίνα Μπατζελή, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Anne Laperrouze, Niels Busk, Willem Schuth, Jorgo Chatzimarkakis και Ignasi Guardans Cambó, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Marie-Hélène Aubert και Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– Ilda Figueiredo και Marco Rizzo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
– Sergio Berlato, Roberta Angelilli και Sebastiano (Nello) Musumeci, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– PPE-DE (B6‑0489/2005)
– PSE (B6‑0511/2005)
– ALDE (B6‑0514/2005)
– Verts/ALE (B6‑0515/2005)
– UEN (B6‑0516/2005)
– GUE/NGL (B6‑0517/2005)
σχετικά με τη συμφωνία οίνου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 357.389   B6-0310/2005
9 Μαΐου 2005
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Ignasi Guardans Cambó και Josu Ortuondo Larrea
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με την ξηρασία στην Ισπανία
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 357.386/RC.1   RC-B6-0307/2005
11 Μαΐου 2005
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
– María del Pilar Ayuso González, María Esther Herranz García, Cristina Gutiérrez-Cortines και Cristóbal Montoro Romero, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Inés Ayala Sender, Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García και María Sornosa Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Ignasi Guardans Cambó και Josu Ortuondo Larrea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Willy Meyer Pleite, Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro και Αδάμου Αδάμου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– PPE-DE (B6‑0307/2005)
– GUE/NGL (B6‑0308/2005)
– PSE (B6‑0309/2005)
– ALDE (B6‑0310/2005)
σχετικά με την ξηρασία στην Ισπανία
1 2 3 4
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου