Προτάσεις ψηφίσματος
33 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Guardans Cambó Ignasi"  
1 2 3 4
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 357.287   B6-0259/2005
11 Απριλίου 2005
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών:Jan Mulder, Ignasi Guardans Cambó
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με την ξηρασία στην Πορτογαλία
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 357.283/RC.1   RC-B6-0255/2005
13 Απριλίου 2005
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, των βουλευτών
– Luís Queiró, José Ribeiro e Castro και Carlos Coelho, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Jan Mulder και Ignasi Guardans Cambó, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro και Willy Meyer Pleite, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– PSE (B6‑0255/2005)
– PPE-DE (B6‑0258/2005)
– ALDE (B6‑0259/2005)
– GUE/NGL (B6‑0260/2005)
σχετικά με την ξηρασία στην Πορτογαλία
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 354.240   B6-0117/2005
16 Φεβρουαρίου 2005
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το Άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών:Philippe Morillon, Emma Bonino, Marielle De Sarnez και Ignasi Guardans Cambó
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις σχέσεις της με τις χώρες της περιοχής της Μεσογείου
1 2 3 4
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου