Resolutsioonide ettepanekud
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, Guardans Cambó Ignasi" kohta leiti 33 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
1 2 3 4
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 420.333/01   RC-B6-0097/2009
16. veebruar 2009
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 4 esitanud
– Claudio Fava fraktsiooni PSE nimel,
– Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Adina-Ioana Vălean ja Marco Cappato fraktsiooni ALDE nimel,
– Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir ja Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel,
– Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Holm ja Willy Meyer Pleite fraktsiooni GUE/NGL nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– ALDE (B6‑0097/2009)
– PSE (B6‑0098/2009)
– Verts/ALE (B6‑0099/2009)
– GUE/NGL (B6‑0101/2009)
Euroopa riikide väidetav kasutamine LKA poolt kinnipeetavate transportimiseks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 420.333   B6-0097/2009
11. veebruar 2009
XML  PDF  WORD 
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Adina-Ioana Vălean ja Marco Cappato
fraktsiooni ALDE nimel
Euroopa riikide väidetav kasutamine LKA poolt kinnipeetavate transportimiseks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 420.296   B6-0070/2009
28. jaanuar 2009
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 4 esitanud
– Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Marco Cappato, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel,
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel,
– Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Portas, Vittorio Agnoletto, Jens Holm, Willy Meyer Pleite fraktsiooni GUE/NGL nimel,
Guantánamo
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 416.193/01   RC-B6-0066/2009
2. veebruar 2009
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 4 esitanud
– Urszula Gacekfraktsiooni PPE-DE nimel,
– Martin Schulz ja Claudio Fava fraktsiooni PSE nimel,
– Graham Watson, Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Marco Cappato ja Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel,
– Cristiana Muscardini ja Roberta Angelilli fraktsiooni UEN nimel,
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir ja Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel,
– Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Portas, Vittorio Agnoletto, Jens Holm ja Willy Meyer Pleite fraktsiooni GUE/NGL nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– PPE-DE (B6‑0066/2009)
– PSE (B6‑0069/2009)
– ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL (B6‑0070/2009)
Guantánamo kinnipidamiskeskuse vangide tagasisaatmine ja ümberasustamine
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 413.374   B6-0562/2008
20. oktoober 2008
XML  PDF  WORD 
suuliselt vastatava küsimuse B6‑0478/2008 alusel
vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5
Esitaja(d): Philip Bradbourn, Manfred Weber
fraktsiooni PPE-DE nimel
Claudio Fava, Martine Roure
fraktsiooni PSE nimel
Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford
fraktsiooni ALDE nimel
Kathalijne Maria Buitenweg, Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Roberta Angelilli
fraktsiooni UEN nimel
Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite, Bairbre de Brún
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Lennundusjulgestuse vahendite ja kehaskannerite mõju inimõigustele, privaatsusele, inimväärikusele ja andmekaitsele
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PE 413.367   B6-0555/2008
21 October 2008
XML  PDF  WORD 
con solicitud de inclusión en el orden del día del debate sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho
presentada de conformidad con el artículo 115 del Reglamento
por Ignasi Guardans Cambó, Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marios Matsakis
en nombre del Grupo ALDE
sobre las inhabilitaciones políticas en Venezuela
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 413.361/01   RC-B6-0549/2008
22. oktoober 2008
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5 esitanud
– Jaime Mayor Oreja, Fernando Fernández Martín, Sérgio Marques, Charles Tannock, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė ja José Ribeiro e Castro fraktsiooni PPE-DE nimel,
– Ignasi Guardans Cambó, Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel,
– Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki ja Adam Bielan fraktsiooni UEN nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– PPE-DE (B6‑0549/2008)
– UEN (B6‑0553/2008)
– ALDE (B6‑0555/2008)
Valimisõiguse äravõtmise juhtumid Venezuelas
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 413.315   B6-0525/2008
1. oktoober 2008
XML  PDF  WORD 
komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Ignasi Guardans Cambó, Jorgo Chatzimarkakis, Gianluca Susta ja Daniel Dăianu
fraktsiooni ALDE nimel
WTO Doha arengukava peatumine
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 413.310/01   RC-B6-0521/2008
7. oktoober 2008
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 4 esitanud
– Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Corien Wortmann-Kool ja Godelieve Quisthoudt-Rowohl fraktsiooni PPE-DE nimel,
– Erika Mann fraktsiooni PSE nimel,
– Jorgo Chatzimarkakis, Gianluca Susta, Daniel Dăianu ja Ignasi Guardans Cambó fraktsiooni ALDE nimel,
– Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Ģirts Valdis Kristovskis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk ja Seán Ó Neachtain fraktsiooni UEN nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– UEN (B6‑0521/2008)
– PPE-DE (B6‑0524/2008)
– ALDE (B6‑0525/2008)
– PSE (B6‑0529/2008)
WTO Doha vooru peatamine ja Doha arengukava tulevik
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 410.782   B6-0380/2008
27. august 2008
XML  PDF  WORD 
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Marco Cappato, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Ignasi Guardans Cambó ja Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
Palestiina vangide olukord Iisraeli vanglates
1 2 3 4
Õigusalane teave