Förslag till resolution
33 träff(ar) för "6:e valperioden, Guardans Cambó Ignasi"  
1 2 3 4
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 378.330   B6-0473/2006
4 september 2006
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Josu Ortuondo Larrea, Ignasi Guardans Cambó, Jan Mulder och Vittorio Prodi
för ALDE-gruppen
om skogsbränder och översvämningar i Europeiska unionen under denna sommar
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 378.317/RC.1   RC-B6-0460/2006
6 september 2006
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen från
– från Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Konstantinos Hatzidakis, José Ribeiro e Castro, Ioannis Kasoulides, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yiannakis Matsis, Margie Sudre, Antonios Trakatellis, Esther Herranz García, Francisco José Millán Mon, Ioannis Varvitsiotis, Duarte Freitas, Antonio López-Istúriz White, Carmen Fraga Estévez, Gerardo Galeote och João de Deus Pinheiro, för PPE-DE-gruppen
– Rosa Miguélez Ramos och Antolín Sánchez Presedo, för PSE-gruppen
– Josu Ortuondo Larrea, Ignasi Guardans Cambó, Jan Mulder och Vittorio Prodi, för ALDE-gruppen
– Satu Hassi och Raül Romeva i Rueda, för Verts/ALE-gruppen
– Willy Meyer Pleite, Ilda Figueiredo, Vincenzo Aita, Pedro Guerreiro och Dimitrios Papadimoulis, för GUE/NGL-gruppen
– Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Sebastiano (Nello) Musumeci, Zdzisław Zbigniew Podkański och Janusz Wojciechowski, för UEN-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– PPE-DE (B6‑0460/2006)
– Verts/ALE (B6‑0466/2006)
– ALDE (B6‑0473/2006)
– PSE (B6‑0474/2006)
– UEN (B6‑0475/2006)
– GUE/NGL (B6‑0478/2006)
om skogsbränder och översvämningar i Europa 2006
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 369.556   B6-0095/2006
8 februari 2006
XML  PDF  WORD 
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó och Philippe Morillon
för ALDE-gruppen
om framtidsutsikterna för Bosnien och Hercegovina
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 369.518/RC.1   RC-B6-0086/2006
31 januari 2006
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen från
– Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Edward McMillan-Scott, Jana Hybášková, Charles Tannock och Antonio Tajani, för PPE-DE-gruppen
– Pasqualina Napoletano, för PSE-gruppen
– Annemie Neyts-Uyttebroeck och Ignasi Guardans Cambó, för ALDE-gruppen
– Daniel Marc Cohn-Bendit, David Hammerstein Mintz, Angelika Beer och Johannes Voggenhuber, för Verts/ALE-gruppen
– Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański och Michał Tomasz Kamiński, för UEN-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– ALDE (B6‑0086/2006)
– Verts/ALE (B6‑0087/2006)
– PSE (B6‑0088/2006)
– UEN (B6‑0090/2006)
– PPE-DE (B6‑0091/2006)
om resultatet av valet i Palestina och situationen i östra Jerusalem
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 369.518   B6-0086/2006
30 januari 2006
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av rådet
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Annemie Neyts-Uyttebroeck och Ignasi Guardans Cambó
för ALDE-gruppen
om det palestinska valet och östra Jerusalem
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 365.993/RC.1   RC-B6-0595/2005
16 november 2005
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen från
– Carlos José Iturgaiz Angulo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Javier Pomés Ruiz, Simon Coveney och Bernd Posselt, för PPE-DE-gruppen
– Pasqualina Napoletano och María Elena Valenciano Martínez-Orozco, för PSE-gruppen
– Ignasi Guardans Cambó och Sarah Ludford, för ALDE-gruppen
– Raül Romeva i Rueda och Frithjof Schmidt, för Verts/ALE-gruppen
– Willy Meyer Pleite, för GUE/NGL-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– PSE (B6‑0595/2005)
– PPE-DE (B6‑0598/2005)
– GUE/NGL (B6‑0601/2005)
– Verts/ALE (B6‑0604/2005)
– ALDE (B6‑0605/2005)
om Filippinerna
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 361.943   B6-0514/2005
26 september 2005
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Niels Busk, Ignasi Guardans Cambó och Willem Schuth
för ALDE-gruppen
om vinavtalet mellan EU och Förenta staterna
FÖRSLAG TILL GEMENSAM RESOLUTION
PE 361.909/RC.1   RC-B6-0489/2005
28 september 2005
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen av
– María Esther Herranz García, Christa Klaß, Astrid Lulling och Giuseppe Castiglione för PPE/DE-gruppen,
– María Isabel Salinas García, Vincenzo Lavarra och Katerina Batzeli, för PSE‑gruppen,
– Anne Laperrouze, Niels Busk, Willem Schuth, Jorgo Chatzimarkakis och Ignasi Guardans Cambó för ALDE-gruppen,
– Marie-Hélène Aubert och Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf för Verts/ALE-gruppen,
– Ilda Figueiredo och Marco Rizzo, för GUE/NGL-gruppen,
– Sergio Berlato, Roberta Angelilli och Sebastiano (Nello) Musumeci för UEN‑gruppen
ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– PPE-DE (B6‑0489/2005)
– PSE (B6‑0511/2005),
– ALDE (B6‑0514/2005)
– Verts/ALE (B6‑0515/2005)
– UEN (B6-0516/2005)
– GUE/NGL (B6‑0517/2005),
om vinavtalet mellan Europeiska unionen och Förenta staterna
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 357.389   B6-0310/2005
9 maj 2005
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Ignasi Guardans Cambó och Josu Ortuondo Larrea
för ALDE-gruppen
om torkan i Spanien
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 357.386/RC.1   RC-B6-0307/2005
11 maj 2005
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen från
– María del Pilar Ayuso González, María Esther Herranz García, Cristina Gutiérrez-Cortines och Cristobal Montoro Romero för PPE-DE-gruppen
– Inés Ayala Sender, Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García och María Sornosa Martínez för PSE-gruppen
– Ignasi Guardans Cambó och Josu Ortuondo Larrea för ALDE-gruppen
– Willy Meyer Pleite, Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro och Adamos Adamou för GUE/NGL-gruppen
– Liam Aylward för UEN-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– PPE-DE (B6‑0307/2005)
– GUE/NGL (B6‑0308/2005)
– PSE (B6‑0309/2005)
– ALDE (B6‑0310/2005)
om torkan i Spanien
1 2 3 4
Rättsligt meddelande