Προτάσεις ψηφίσματος
1 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Garcés Ramón Vicente Miguel"  
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 401.028   B6-0048/2008
23 Ιανουαρίου 2008
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δηλώσεων του Ύπατου Εκπροσώπου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Pasqualina Napoletano, Christa Prets, Libor Rouček και Vicente Miguel Garcés Ramón
εξ ονόματος της Ομάδας PSE
σχετικά με το Ιράν
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου