Rezoliucijos pasiūlymai
Rezultatas (-ai) "1" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Garcés Ramón Vicente Miguel"  
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 401.028   B6-0048/2008
2008 m. sausio 23 d.
XML  PDF  WORD 
siekiant baigti diskusijas dėl Vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Pasqualina Napoletano, Christa Prets, Libor Rouček ir Vicente Miguel Garcés Ramón
PSE frakcijos vardu,
dėl Irano
Teisinis pranešimas