Rezolūciju priekšlikumi
Meklēšanas rezultāti: 1 ar "6. parlamentārais sasaukums, Garcés Ramón Vicente Miguel"  
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 401.028   B6-0048/2008
2008. gada 23. janvāra
XML  PDF  WORD 
Noslēdzot debates par Augstā pārstāvja kopējās ārpolitikas un drošības politikas jautājumos un Komisijas paziņojumiem
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza Pasqualina Napoletano, Christa Prets, Libor Rouček un Vicente Miguel Garcés Ramón
PSE grupas vārdā
par Irānu
Juridisks paziņojums