Προτάσεις ψηφίσματος
23 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Wijkman Anders"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 391.094   B6-0259/2007
19 June 2007
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Michael Gahler, Anders Wijkman, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola
on behalf of the PPE-DE Group
on Human Rights in Ethiopia
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 378.406   B6-0513/2006
25 Σεπτεμβρίου 2006
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Michael Gahler, Patrick Gaubert, Jana Hybášková, Filip Kaczmarek, Maria Martens, Mario Mauro, Jürgen Schröder, Anders Wijkman και Simon Coveney
εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
σχετικά με το Νταρφούρ
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 378.405/RC.1   RC-B6-0512/2006
27 Σεπτεμβρίου 2006
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
– Michael Gahler, Simon Coveney, Patrick Gaubert, Jana Hybášková, Filip Kaczmarek, Maria Martens, Mario Mauro, Jürgen Schröder και Anders Wijkman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes και Elena Valenciano Martínez-Orozco, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Marielle De Sarnez, Fiona Hall, Johan Van Hecke και Thierry Cornillet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Marie-Hélène Aubert, Frithjof Schmidt, Angelika Beer και Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– Luisa Morgantini, εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
– Eoin Ryan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– Verts/ALE (B6‑0512/2006)
– PPE-DE (B6‑0513/2006)
– PSE (B6‑0514/2006)
– ALDE (B6‑0515/2006)
– GUE/NGL (B6‑0517/2006)
– UEN (B6‑0519/2006)
σχετικά με την κατάσταση στο Νταρφούρ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 374.606   B6-0335/2006
7 Ιουνίου 2006
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση Β6‑0209/2006 έως Β6-0220/2006 και Β6‑0222/2006 έως Β6-0223/2006
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
των βουλευτών:
– Karl-Heinz Florenz, John Bowis, Anders Wijkman και Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Anne Ferreira και Guido Sacconi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Satu Hassi, Elisabeth Schroedter, Carl Schlyter και Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– Jonas Sjöstedt, εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
– Liam Aylward, Alessandro Foglietta και Adriana Poli Bortone, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
– Johannes Blokland
σχετικά με την επανεξέταση της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 371.691/RC.1   RC-B6-0250/2006
5 Απριλίου 2006
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών
– Michael Gahler, Maria Martens, Anders Wijkman, Simon Coveney, Bernd Posselt και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock και María Elena Valenciano Martínez-Orozco, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Johan Van Hecke, Fiona Hall και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Margrete Auken και Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
– Ģirts Valdis Kristovskis και Eoin Ryan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– PPE-DE (B6‑0250/2006)
– ALDE (B6‑0251/2006)
– Verts/ALE (B6‑0255/2006)
– PSE (B6‑0257/2006)
– GUE/NGL (B6‑0260/2006)
– UEN (B6‑0267/2006)
σχετικά με την κατάσταση στο Νταρφούρ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 371.671   B6-0231/2006
29 Μαρτίου 2006
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: John Bowis, Anders Wijkman και Eija-Riitta Korhola
εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 371.662/RC.1   RC-B6-0228/2006
3 Απριλίου 2006
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
– John Bowis, Eija-Riitta Korhola και Anders Wijkman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock και María Elena Valenciano Martínez-Orozco, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Frithjof Schmidt και Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– Luisa Morgantini και Αδάμου Αδάμου, εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
– Ģirts Valdis Kristovskis και Eoin Ryan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– UEN (B6‑0228/2006)
– PPE-DE (B6‑0231/2006)
– Verts/ALE (B6‑0232/2006)
– GUE/NGL (B6‑0233/2006)
– ALDE (B6‑0236/2006)
– PSE (B6‑0238/2006)
σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 368.250   B6-0027/2006
16 Ιανουαρίου 2006
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών:
– Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola και Anders Wijkman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Guido Sacconi, Dorette Corbey και Edite Estrela, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
– Kartika Tamara Liotard, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Δημητρίου Παπαδημούλη, Jonas Sjöstedt, Paul Verges, Ilda Figueiredo και Willy Meyer Pleite, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
– Johannes Blokland
σχετικά με την κλιματική αλλαγή
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 368.186   B6-0670/2005
12 December 2005
XML  PDF  WORD 
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Michael Gahler, Anders Wijkman and Charles Tannock
on behalf of the EPP-ED group
on the situation in Ethiopia
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 368.169   B6-0653/2005
12 Δεκεμβρίου 2005
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Anders Wijkman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.
Miguel Angel Martínez Martínez και Karin Scheele, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Bernard Lehideux και Thierry Cornillet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Frithjof Schmidt και Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Luisa Morgantini και Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,
Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
σχετικά με κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την Αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: "Η ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη"
1 2 3
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου