Rezoliucijos pasiūlymai
Rezultatas (-ai) "23" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Wijkman Anders"  
Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.
1 2 3
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 391.094   B6-0259/2007
19 June 2007
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Michael Gahler, Anders Wijkman, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola
on behalf of the PPE-DE Group
on Human Rights in Ethiopia
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 378.406   B6-0513/2006
25 September 2006
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on statements by the Council and Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Michael Gahler, Patrick Gaubert, Jana Hybášková, Filip Kaczmarek, Maria Martens, Mario Mauro, Jürgen Schröder, Anders Wijkman and Simon Coveney
on behalf of the PPE-DE Group
on Darfur
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 378.405/RC.1   RC-B6-0512/2006
2006 m. rugsėjo 27 d.
XML  PDF  WORD 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį pateikė
– Michael Gahler, Simon Coveney, Patrick Gaubert, Jana Hybášková, Filip Kaczmarek, Maria Martens, Mario Mauro, Jürgen Schröder ir Anders Wijkman PPE–DE frakcijos vardu,
– Pasqualina Napoletano, Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes ir Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE frakcijos vardu,
– Marielle De Sarnez, Fiona Hall, Johan Van Hecke ir Thierry Cornillet ALDE frakcijos vardu,
– Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Frithjof Schmidt ir Angelika Beer Verts/ALE frakcijos vardu,
– Luisa Morgantini GUE/NGL frakcijos vardu,
– Eoin Ryan UEN frakcijos vardu
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
– Verts/ALE (B6‑0512/2006)
– PPE-DE (B6‑0513/2006)
– PSE (B6‑0514/2006)
– ALDE (B6‑0514/2006)
– GUE/NGL (B6‑0517/2006)
– UEN (B6‑0519/2006)
dėl padėties Darfūre
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 374.606   B6-0335/2006
2006 m. birželio 7 d.
XML  PDF  WORD 
atsižvelgę į klausimus žodžiu nuo B6‑0209/2006 iki B6-0220/2006 ir nuo B6‑0222/2006 iki B6-0223/2006,
pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį
pateikė
– PPE-DE frakcijos vardu Karl-Heinz Florenz, John Bowis, Anders Wijkman ir Françoise Grossetête,
– Anne Ferreira ir Guido Sacconi PSE frakcijos vardu,
– Chris Davies ALDE frakcijos vardu,
– Satu Hassi, Elisabeth Schroedter, Carl Schlyter and Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Verts/ALE frakcijos vardu,
– Jonas Sjöstedt GUE/NGL frakcijos vardu,
– Liam Aylward, Alessandro Foglietta and Adriana Poli Bortone, UEN frakcijos vardu,
– Johannes Blokland
dėl peržiūrėtos tvaraus vystymosi strategijos
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 371.691/RC.1   RC-B6-0250/2006
2006 m. balandžio 5 d.
XML  PDF  WORD 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį pateikė
– Michael Gahler, Maria Martens, Anders Wijkman, Simon Coveney, Bernd Posselt ir Charles Tannock PPE-DE frakcijos vardu,
– Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock ir María Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE frakcijos vardu,
– Johan Van Hecke, Fiona Hall ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu,
– Margrete Auken ir Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu,
– Vittorio Agnoletto GUE / NGL frakcijos vardu,
– Ģirts Valdis Kristovskis UEN frakcijos vardu
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
– PPE-DE (B6‑0250/2006)
– ALDE (B6‑0251/2006)
– Verts/ALE (B6‑0255/2006)
– PSE (B6‑0257/2006)
– GUE/NGL (B6‑0260/2006)
– UEN (B6‑0267/2006)
dėl Darfuro
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 371.671   B6-0231/2006
29 March 2006
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on statements by the Council and Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by John Bowis, Anders Wijkman and Eija-Riitta Korhola
on behalf of the PPE-DE Group
on World Health Day
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 371.662/RC.1   RC-B6-0228/2006
2006 m. balandžio 3 d.
XML  PDF  WORD 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį pateikė
– John Bowis, Eija-Riitta Korhola ir Anders Wijkman PPE-DE frakcijos vardu
– Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock ir María Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE frakcijos vardu
– Fiona Hall ALDE frakcijos vardu
– Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Frithjof Schmidt ir Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu
– Luisa Morgantini ir Adamos Adamou GUE/NGL frakcijos vardu
– Ģirts Valdis Kristovskis ir Eoin Ryan UEN frakcijos vardu
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
– UEN (B6‑0228/2006)
– PPE-DE (B6‑0231/2006)
– Verts/ALE (B6‑0232/2006)
– GUE/NGL (B6‑0233/2006)
– ALDE (B6‑0236/2006)
– PSE (B6‑0238/2006)
dėl Pasaulinės sveikatos dienos
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 368.250   B6-0027/2006
2006 m. sausio 16 d.
XML  PDF  WORD 
siekiant baigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį pateikė
– Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola ir Anders Wijkman PPE–DE frakcijos vardu
– Guido Sacconi, Dorette Corbey ir Edite Estrela PSE frakcijos vardu
– Chris Davies ALDE frakcijos vardu
– Satu Hassi Verts/ALE frakcijos vardu
– Liam Aylward UEN frakcijos vardu
– Kartika Tamara Liotard, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Dimitrios Papadimoulis, Jonas Sjöstedt, Paul Verges, Ilda Figueiredo ir Willy Meyer Pleite, GUE/NGL frakcijos vardu,
– Johannes Blokland
dėl klimato kaitos
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 368.186   B6-0670/2005
12 December 2005
XML  PDF  WORD 
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Michael Gahler, Anders Wijkman and Charles Tannock
on behalf of the EPP-ED group
on the situation in Ethiopia
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 368.169   B6-0653/2005
2005 m. gruodžio 12 d.
XML  PDF  WORD 
siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Anders Wijkman Anders Wijkman EPP-ED frakcijos vardu,
Miguel Angel Martinez ir Karin Scheele PSE frakcijos vardu,
Bernard Lehideux ir Thierry Cornillet ALDE frakcijos vardu,
Frithjof Schmidt ir Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu,
Luisa Morgantini ir Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu,
Ģirts Valdis Kristovskis UEN frakcijos vardu
Dėl: bendro Tarybos ir valstybių narių vyriausybių atstovų posėdžio su Taryba, Europos Parlamentu ir Komisija pareiškimo dėl Europos Sąjungos plėtros politikos: „Europos masto susitarimas dėl plėtros“
1 2 3
Teisinis pranešimas