Προτάσεις ψηφίσματος
38 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Pöttering Hans-Gert"  
1 2 3 4
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 519.266   B7-0426/2013
10 Σεπτεμβρίου 2013
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
σχετικά με την κατάσταση στη Συρία
(2013/2819(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Gunnar Hökmark, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Ελένη Θεοχάρους, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux, Lena Kolarska-Bobińska
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 519.254   B7-0414/2013
10 Σεπτεμβρίου 2013
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού
σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο
(2013/2820(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Arnaud Danjean, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 519.253   RC-B7-0413/2013/αναθ. 1
11 Σεπτεμβρίου 2013
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7-0413/2013)
Verts/ALE (B7-0423/2013)
PPE (B7-0426/2013)
ALDE (B7-0427/2013)
S&D (B7-0428/2013)
σχετικά με την κατάσταση στη Συρία
(2013/2819(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Ελένη Θεοχάρους, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux, Lena Kolarska-Bobińska, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Francisco José Millán Mon, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nadezhda Neynsky
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Μαρία-Ελένη Κοππά, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann, Boris Zala
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Guy Verhofstadt, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion, Alexander Graf Lambsdorff
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 519.251   RC-B7-0411/2013
11 Σεπτεμβρίου 2013
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7-0411/2013)
S&D (B7-0412/2013)
PPE (B7-0414/2013)
Verts/ALE (B7-0417/2013)
ALDE (B7-0420/2013)
σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο
(2013/2820(RSP))
Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Krzysztof Lisek, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Μαρία Ελένη Κοππά, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Boris Zala, Roberto Gualtieri
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Rochefort, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Judith Sargentini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 509.839   B7-0226/2013
20 Μαΐου 2013
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
σχετικά με την κατάσταση των σύρων προσφύγων στις γειτονικές χώρες
(2013/2611(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Michèle Striffler, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 509.831   RC-B7-0199/2013
22 Μαΐου 2013
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7-0199/2013)
S&D (B7-0222/2013)
PPE (B7-0226/2013)
Verts/ALE (B7-0227/2013)
ALDE (B7-0228/2013)
σχετικά με την κατάσταση των σύρων προσφύγων στις γειτονικές χώρες
(2013/2611(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Michèle Striffler, Ελένη Θεοχάρους, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala, Μαρία-Ελένη Κοππά, David Martin
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Hannu Takkula, Alexandra Thein
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Sajjad Karim
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 507.366   B7-0096/2013
6 Μαρτίου 2013
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού
σχετικά με την Αίγυπτο: πρόσφατες εξελίξεις
(2013/2542(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 507.365   RC-B7-0095/2013
13 Μαρτίου 2013
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B7-0095/2013)
PPE (B7-0096/2013)
ECR (B7-0097/2013)
ALDE (B7-0099/2013)
S&D (B7-0100/2013)
σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο
(2013/2542(RSP))
Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson, Dominique Vlasto, Anne Delvaux, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Robert Rochefort, Louis Michel, RamonTremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula, Kristiina Ojuland
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Sajjad Karim
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 502.558   RC-B7-0561/2012
11 Δεκεμβρίου 2012
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B7-0561/2012)
ALDE (B7-0566/2012)
GUE/NGL (B7-0567/2012)
ECR (B7-0568/2012)
PPE (B7-0569/2012)
S&D (B7-0571/2012)
σχετικά με την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει τους οικισμούς στη Δυτική Όχθη
(2012/2911(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Emer Costello, Pino Arlacchi, Richard Howitt
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Alexandra Thein
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Daniel Cohn-Bendit
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Patrick Le Hyaric, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Martina Anderson, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Marisa Matias, Alda Sousa
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 493.596   B7-0435/2012
10 Σεπτεμβρίου 2012
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού
σχετικά με την κατάσταση στη Συρία
(2012/2788(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Ρόδη-Κράτσα Τσαγκαροπούλου, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Monica Luisa Macovei, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
1 2 3 4
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου