Προτάσεις ψηφίσματος
38 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Pöttering Hans-Gert"  
1 2 3 4
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 455.867   RC-B7-0039/2011
18 Ιανουαρίου 2011
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
EFD (B7-0039/2011)
S&D (B7-0040/2011)
ALDE (B7-0051/2011)
ECR (B7-0054/2011)
PPE (B7-0056/2011)
Verts/ALE (B7-0058/2011)
σχετικά με την κατάσταση των χριστιανών στο πλαίσιο της ελευθερίας της θρησκείας
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Μαριέττα Γιαννάκου, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Sari Essayah, Othmar Karas
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Κυριάκος Μαυρονικόλας, Guido Milana, Vincent Peillon, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli, Patrizia Toia
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Fiorello Provera
εξ ονόματος της Ομάδας EFD
Cornelis de Jong, Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 446.564   RC-B7-0484/2010
6 Σεπτεμβρίου 2010
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B7-0484/2010)
S&D (B7-0485/2010)
PPE (B7-0486/2010)
GUE/NGL (B7-0487/2010)
ALDE (B7-0488/2010)
σχετικά με την κατάσταση στον ποταμό Ιορδάνη με ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή του Κάτω Ιορδάνη
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Iωάννης Κατσουλίδης, Cristian Dan Preda, Hans-Gert Pöttering
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, Proinsias De Rossa, Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová, Thijs Berman, Richard Howitt, Mαρία Ελένη Κοππά, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Luís Paulo Alves
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Graham Watson
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Jan Philipp Albrecht, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Frieda Brepoels
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba
εξ ονόματος της ομάδας ECR
Kυριάκος Τριανταφυλλίδης, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Νικόλαος Χουντής
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 441.928   B7-0347/2010
14 Ιουνίου 2010
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής /Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
σχετικά με την Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του ανθρωπιστικού στολίσκου και τον αποκλεισμό της Γάζας
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ιωάννης Κασουλίδης, Vito Bonsignore, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Mário David, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Dominique Vlasto, Lena Kolarska-Bobińska, Tunne Kelam, Elena Băsescu
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 441.926   RC-B7-0345/2010/αναθ. 1
16 Ιουνίου 2010
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ALDE (B7-0345/2010)
PPE (B7-0347/2010)
S&D (B7-0350/2010)
Verts/ALE (B7-0379/2010)
GUE/NGL (B7-0389/2010)
σχετικά με την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του ανθρωπιστικού στολίσκου και τον αποκλεισμό της Γάζας
Ιωάννης Κασουλίδης, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Vito Bonsignore, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Mário David, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Michèle Striffler, Dominique Vlasto, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Proinsias De Rossa, María Muñiz De Urquiza, Emilio Menéndez del Valle
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Niccolò Rinaldi, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle De Sarnez, Ivo Vajgl, Sonia Alfano
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean Lambert, Judith Sargentini, Keith Taylor, Bart Staes, Rebecca Harms, Catherine Grèze, José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Eva-Britt Svensson, Bairbre de Brún, Helmut Scholz, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 433.025   B7-0163/2010
4 Μαρτίου 2010
XML  PDF  WORD 
on violations of the rights of Polish minority in Belarus
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 433.018   B7-0156/2010
4 Μαρτίου 2010
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
σχετικά με τις μεγάλες φυσικές καταστροφές στην Αυτόνομη Περιοχή της Μαδέρας, τη Γαλλία και την Ισπανία
Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Salvador Garriga Polledo, László Surján, Marian-Jean Marinescu, Barbara Matera, Danuta Maria Hübner, Carlos Coelho, Regina Bastos, José Manuel Fernandes, Esther Herranz García, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jan Olbrycht, Luis de Grandes Pascual, Lena Kolarska-Bobińska, Hans-Gert Pöttering, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Artur Zasada, Danuta Jazłowiecka, Jarosław Leszek Wałęsa, Sławomir Witold Nitras, Andrzej Grzyb, Piotr Borys, Jolanta Emilia Hibner, Róża Thun Und Hohenstein, Nuno Melo, Veronica Lope Fontagné, Sophie Briard Auconie, Elisabeth Morin-Chartier, Jean-Pierre Audy, Véronique Mathieu, Christine De Veyrac, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Tokia Saïfi, Françoise Grossetête, Rachida Dati, Alain Cadec, Jean-Marie Cavada, Philippe Juvin, Pascale Gruny
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Constanze Angela Krehl, Edite Estrela, Luís Paulo Alves, Luis Manuel Capoulas Santos, António Fernando Correia De Campos, Elisa Ferreira, Ana Gomes, Vital Moreira, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 432.872   B7-0024/2010
13 Ιανουαρίου 2010
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Angelika Niebler, Arnaud Danjean, Ιωάννης Κασουλίδης, Hans-Gert Pöttering, Filip Kaczmarek
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 432.869   RC-B7-0021/2010
8 Φεβρουαρίου 2010
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
EFD (B7-0021/2010)
S&D (B7-0023/2010)
PPE (B7-0024/2010)
ALDE (B7-0026/2010)
ECR (B7-0027/2010)
Verts/ALE (B7-0028/2010)
σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Angelika Niebler, Arnaud Danjean, Ιωάννης Κασουλίδης, Hans-Gert Pöttering, Filip Kaczmarek
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Holger Krahmer, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Renate Weber
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Alyn Smith, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht, Malika Benarab-Attou
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ashley Fox
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Fiorello Provera, Νίκη Τζαβέλα, Νικόλαος Σαλαβράκος, Lorenzo Fontana
εξ ονόματος της Ομάδας EFD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 2 3 4
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου