Förslag till resolution
38 träff(ar) för "7:e valperioden, Pöttering Hans-Gert"  
1 2 3 4
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 519.266   B7-0426/2013
10 september 2013
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen
om situationen i Syrien
(2013/2819(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Gunnar Hökmark, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux, Lena Kolarska-Bobińska
för PPE-gruppen
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 519.254   B7-0414/2013
10 september 2013
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen
om situationen i Egypten
(2013/2820(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Arnaud Danjean, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via
för PPE-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 519.253   RC-B7-0413/2013/ändr. 1
11 september 2013
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artiklarna 110.2 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
ECR (B7-0413/2013)
Verts/ALE (B7-0423/2013)
PPE (B7-0426/2013)
ALDE (B7-0427/2013)
S&D (B7-0428/2013)
om situationen i Syrien
(2013/2819(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux, Lena Kolarska-Bobińska, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Francisco José Millán Mon, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nadezhda Neynsky
för PPE-gruppen
Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann, Boris Zala
för S&D-gruppen
Guy Verhofstadt, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion, Alexander Graf Lambsdorff
för ALDE-gruppen
Ulrike Lunacek
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
för ECR-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 519.251   RC-B7-0411/2013
11 september 2013
XML  PDF  WORD 
enligt artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
ECR (B7-0411/2013)
S&D (B7-0412/2013)
PPE (B7-0414/2013)
Verts/ALE (B7-0417/2013)
ALDE (B7-0420/2013)
om situationen i Egypten
(2013/2820(RSP))
Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Krzysztof Lisek, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Boris Zala, Roberto Gualtieri
för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Rochefort, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel
för ALDE-gruppen
Judith Sargentini
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski
för ECR-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 509.839   B7-0226/2013
20 maj 2013
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen
om situationen för syriska flyktingar i grannländerna
(2013/2611(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu
för PPE-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 509.831   RC-B7-0199/2013
22 maj 2013
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
ECR (B7-0199/2013)
S&D (B7-0222/2013)
PPE (B7-0226/2013)
Verts/ALE (B7-0227/2013)
ALDE (B7-0228/2013)
om situationen för syriska flyktingar i grannländerna
(2013/2611(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala, Maria Eleni Koppa, David Martin
för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Hannu Takkula, Alexandra Thein
för ALDE-gruppen
Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Sajjad Karim
för ECR-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 507.366   B7-0096/2013
6 mars 2013
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
enligt artikel 110.2 i arbetsordningen
om Egypten - den senaste händelseutvecklingen
(2013/2542(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė
för PPE-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 507.365   RC-B7-0095/2013
13 mars 2013
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
Verts/ALE (B7-0095/2013)
PPE (B7-0096/2013)
ECR (B7-0097/2013)
ALDE (B7-0099/2013)
S&D (B7-0100/2013)
om situationen i Egypten
(2013/2542(RSP))
Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson, Dominique Vlasto, Anne Delvaux, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin
för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula, Kristiina Ojuland
för ALDE-gruppen
Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Sajjad Karim
för ECR-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 502.558   RC-B7-0561/2012
11 december 2012
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
Verts/ALE (B7-0561/2012)
ALDE (B7-0566/2012)
GUE/NGL (B7-0567/2012)
ECR (B7-0568/2012)
PPE (B7-0569/2012)
S&D (B7-0571/2012)
om den israeliska regeringens beslut att utöka bosättningarna på Västbanken
(2012/2911(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Emer Costello, Pino Arlacchi, Richard Howitt
för S&D-gruppen
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Alexandra Thein
för ALDE-gruppen
Daniel Cohn-Bendit
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan
för ECR-gruppen
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Marisa Matias, Alda Sousa
för GUE/NGL-gruppen
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 493.596   B7-0435/2012
10 september 2012
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen
om situationen i Syrien
(2012/2788(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Monica Luisa Macovei, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu
för PPE-gruppen
1 2 3 4
Rättsligt meddelande