Προτάσεις ψηφίσματος
13 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Aylward Liam"  
1 2
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 529.581   B7-0222/2014
25 Φεβρουαρίου 2014
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία της δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού
σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία
(2014/2595(RSP))
Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 529.578   RC-B7-0219/2014
26 Φεβρουαρίου 2014
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7-0219/2014)
PPE (B7-0220/2014)
ALDE (B7-0222/2014)
S&D (B7-0223/2014)
Verts/ALE (B7-0224/2014)
σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία
(2014/2595(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Andrej Plenković
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Μαρία Ελένη Κοππά, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfle
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein, Marian Harkin
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes, Malika Benarab-Attou
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Adrian Severin
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 529.577   B7-0218/2014
25 Φεβρουαρίου 2014
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα
((2014/2600(RSP))
Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 529.566   RC-B7-0207/2014
26 Φεβρουαρίου 2014
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
PPE (B7-0207/2014)
ECR (B7-0212/2014)
S&D (B7-0217/2014)
ALDE (B7-0218/2014)
σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα
(2014/2600(RSP))
Jaime Mayor Oreja, Jean-Pierre Audy, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Nuno Teixeira, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García, Ana Gomes
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jan Zahradil, Adam Bielan, Ruža Tomašić
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 527.208   RC-B7-0018/2014
14 Ιανουαρίου 2014
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ALDE (B7-0018/2014)
Verts/ALE (B7-0019/2014)
PPE (B7-0020/2014)
ECR (B7-0021/2014)
S&D (B7-0032/2014)
σχετικά με την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν
(2014/2512(RSP))
Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Joachim Zeller
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Luis Yáñez-Barnuevo García
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Iñaki Irazabalbeitia Fernández
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 527.208   B7-0018/2014
13 Ιανουαρίου 2014
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
σχετικά με την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν
(2014/2512(RSP))
Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 507.392   B7-0139/2013
11 Μαρτίου 2013
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού
σχετικά με το στήσιμο αγώνων και τη διαφθορά στον αθλητισμό
(2013/2567(RSP))
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 507.383   RC-B7-0130/2013
12 Μαρτίου 2013
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων
S&D, PPE (B7-0130/2013)
Verts/ALE (B7-0131/2013)
ALDE (B7-0139/2013)
ECR (B7-0140/2013)
σχετικά με το στήσιμο αγώνων και τη διαφθορά στον αθλητισμό
(2013/2567(RSP))
Roberta Angelilli, Zoltán Bagó, Erik Bánki, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Manfred Weber
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Emine Bozkurt, Petra Kammerevert, Mitro Repo
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Emma McClarkin
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 479.445   B7-0008/2012
16 Ιανουαρίου 2012
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0021/2012, Β7-0675/2011 και Β7-0676/2011
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού
σχετικά με τα προβλήματα στην αλυσίδα διανομής τροφίμων (2011/2904(RSP))
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Riikka Manner
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 472.669   RC-B7-0488/2011/αναθ. 1
13 Σεπτεμβρίου 2011
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ALDE, S&D, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL (B7-0488/2011)
PPE (B7-0489/2011)
σχετικά με τη θέση και τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της συνεδρίασης υψηλού επιπέδου των ΗΕ σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδιδόμενων ασθενειών
Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Simon Busuttil
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Linda McAvan, Glenis Willmott
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward, Frédérique Ries
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marina Yannakoudakis, Milan Cabrnoch
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marisa Matias, Bairbre de Brún, João Ferreira, Νικόλαος Χουντής
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 2
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου