Resolutsioonide ettepanekud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Aylward Liam" kohta leiti 13 vaste(t)  
1 2
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 529.581   B7-0222/2014
25. veebruar 2014
XML  PDF  WORD 
komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Olukord Ukrainas
(2014/2595(RSP))
Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard
fraktsiooni ALDE nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 529.578   RC-B7-0219/2014
26. veebruar 2014
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 110 lõigetele 2 ja 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ECR (B7-0219/2014)
PPE (B7-0220/2014)
ALDE (B7-0222/2014)
S&D (B7-0223/2014)
Verts/ALE (B7-0224/2014)
Olukord Ukrainas
(2014/2595(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Andrej Plenković
fraktsiooni PPE nimel
Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler
fraktsiooni S&D nimel
Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein, Marian Harkin
fraktsiooni ALDE nimel
Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes, Malika Benarab-Attou
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski
fraktsiooni ECR nimel
Adrian Severin
MUUDATUSED
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 529.577   B7-0218/2014
25. veebruar 2014
XML  PDF  WORD 
komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Olukord Venezuelas
(2014/2600(RSP))
Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen
fraktsiooni ALDE nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 529.566   RC-B7-0207/2014
26. veebruar 2014
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 110 lõigetele 2 ja 4
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
PPE (B7-0207/2014)
ECR (B7-0212/2014)
S&D (B7-0217/2014)
ALDE (B7-0218/2014)
Olukord Venezuelas
(2014/2600(RSP))
Jaime Mayor Oreja, Jean-Pierre Audy, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Nuno Teixeira, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García, Ana Gomes
fraktsiooni S&D nimel
Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff
fraktsiooni ALDE nimel
Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jan Zahradil, Adam Bielan, Ruža Tomašić
fraktsiooni ECR nimel
MUUDATUSED
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 527.208   RC-B7-0018/2014
14. jaanuar 2014
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 110 lõigetele 2 ja 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ALDE (B7-0018/2014)
Verts/ALE (B7-0019/2014)
PPE (B7-0020/2014)
ECR (B7-0021/2014)
S&D (B7-0032/2014)
Olukord Lõuna-Sudaanis
(2014/2512(RSP))
Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Joachim Zeller
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Luis Yáñez-Barnuevo García
fraktsiooni S&D nimel
Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff
fraktsiooni ALDE nimel
Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Iñaki Irazabalbeitia Fernández
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock
fraktsiooni ECR nimel
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 527.208   B7-0018/2014
13. jaanuar 2014
XML  PDF  WORD 
komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Olukord Lõuna-Sudaanis
(2014/2512(RSP))
Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort
fraktsiooni ALDE nimel
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 507.392   B7-0139/2013
11. märts 2013
XML  PDF  WORD 
komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Võistluste tulemuste kokkuleppimine ja korruptsioon spordis
(2013/2567(RSP))
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann
fraktsiooni ALDE nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 507.383   RC-B7-0130/2013
12. märts 2013
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 110 lõigetele 2 ja 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
S&D, PPE (B7-0130/2013)
Verts/ALE (B7-0131/2013)
ALDE (B7-0139/2013)
ECR (B7-0140/2013)
Võistluste tulemuste kokkuleppimine ja korruptsioon spordis
(2013/2567(RSP))
Roberta Angelilli, Zoltán Bagó, Erik Bánki, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Manfred Weber
fraktsiooni PPE nimel
Emine Bozkurt, Petra Kammerevert, Mitro Repo
fraktsiooni S&D nimel
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann
fraktsiooni ALDE nimel
Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Emma McClarkin
fraktsiooni ECR nimel
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 479.445   B7-0008/2012
16. jaanuar 2012
XML  PDF  WORD 
suuliselt vastatavate küsimuste B7-0021/2012, B7-0675/2011 ja B7-0676/2011 alusel
vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5
Tasakaalu puudumine toiduainete tarneahelas (2011/2904(RSP))
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Riikka Manner
fraktsiooni ALDE nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 472.669   RC-B7-0488/2011/rev. 1
13. september 2011
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ALDE, S&D, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL (B7-0488/2011)
PPE (B7-0489/2011)
Euroopa Liidu seisukoht ja kohustused mittenakkuslike haiguste ennetamist ja kontrolli käsitleva ÜRO kõrgetasemelise kohtumise eel
Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Simon Busuttil
fraktsiooni PPE nimel
Linda McAvan, Glenis Willmott
fraktsiooni S&D nimel
Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward, Frédérique Ries
fraktsiooni ALDE nimel
Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Marina Yannakoudakis, Milan Cabrnoch
fraktsiooni ECR nimel
Marisa Matias, Bairbre de Brún, João Ferreira, Nikolaos Chountis
fraktsiooni GUE/NGL nimel
1 2
Õigusalane teave