Návrhy uznesenia
Výsledky: 13 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Aylward Liam"  
1 2
NÁVRH UZNESENIA
PE 472.669   B7-0488/2011
12. septembra 2011
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o pozícii a záväzku Európskej únie pred zasadnutím OSN na vysokej úrovni týkajúcim sa prevencie a kontroly neprenosných chorôb
Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward, Frédérique Ries
v mene skupiny ALDE
Linda McAvan, Glenis Willmott
v mene skupiny S&D
Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda
v mene skupiny Verts/ALE
Marina Yannakoudakis, Milan Cabrnoch
v mene skupiny ECR
Marisa Matias, Bairbre de Brún, Nikolaos Chountis
v mene skupiny GUE/NGL
NÁVRH UZNESENIA
PE 450.433   B7-0612/2010
3. novembra 2010
XML  PDF  WORD 
predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B7-0559/2010
v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku
o kríze v odvetví chovu hospodárskych zvierat v EÚ
George Lyon, Liam Aylward
v mene skupiny ALDE
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 450.423   RC-B7-0605/2010/rev. 1
8. novembra 2010
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B7-0605/2010)
S&D (B7-0606/2010)
ALDE (B7-0612/2010)
o kríze v odvetví chovu hospodárskych zvierat v EÚ
Esther Herranz García, Albert Dess
v mene poslaneckého klubu PPE
Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez
v mene skupiny S&D
George Lyon, Liam Aylward
v mene skupiny ALDE
Martin Häusling
v mene skupiny Verts/ALE
James Nicholson, Janusz Wojciechowski
v mene skupiny ECR
1 2
Právne oznámenie