Предложения за резолюции
2 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Gräßle Ingeborg"  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 428.703   RC-B7-0095/2009
21 октомври 2009 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:
PPE (B7-0095/2009)
ALDE (B7-0096/2009)
S&D (B7-0098/2009)
ECR (B7-0109/2009)
относно предстоящата среща на високо равнище ЕС-САЩ и заседанието на Трансатлантическия икономически съвет
Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Mathieu Grosch, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle, Werner Langen
от името на групата PPE
Hannes Swoboda, Adrian Severin
от името на групата S&D
Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake
от името на групата ALDE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko
от името на групата ECR
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 428.703   B7-0095/2009
19 октомври 2009 г.
XML  PDF  WORD 
за приключване на разискванията по изявления на Европейския съвет и на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността
относно предстоящата среща на високо равнище ЕС-САЩ и заседанието на Трансатлантическия икономически съвет
Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle, Werner Langen
от името на групата PPE
Правна информация