Návrhy usnesení
40 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Lichtenberger Eva"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2 3 4
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PE 529.645   RC-B7-0245/2014
12. března 2014
XML  PDF  WORD 
předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
S&D (B7-0245/2014)
ALDE (B7-0246/2014)
Verts/ALE (B7-0247/2014)
ECR (B7-248/2014)
PPE (B7-0249/2014)
GUE/NGL (B7-0250/2014)
o Rusku: rozsudky nad demonstranty účastnících se protestů na Blatném náměstí
(2014/2628(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa, Dubravka Šuica, Bogusław Sonik
za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău
za skupinu S&D
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Phil Bennion
za skupinu ALDE
Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nikos Chrysogelos, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Jean-Jacob Bicep, Tarja Cronberg, Hiltrud Breyer
za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Geoffrey Van Orden
za skupinu ECR
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikola Vuljanić
za skupinu GUE/NGL
NÁVRH USNESENÍ
PE 509.963   B7-0317/2013
26. června 2013
XML  PDF  WORD 
předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu
o zahájení jednání o mnohostranné dohodě o službách
(2013/2583(RSP))
Franziska Keller, Yannick Jadot, Bart Staes, Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
NÁVRH USNESENÍ
PE 509.894   B7-0265/2013
5. června 2013
XML  PDF  WORD 
předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu
o patové situaci při přezkumu nařízení (ES) č. 1049/2001
(2013/2637(RSP))
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PE 509.882   RC-B7-0256/2013
10. června 2013
XML  PDF  WORD 
předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
S&D (B7-0256/2013)
ECR (B7-0259/2013)
ALDE (B7-0261/2013)
Verts/ALE (B7-0265/2013)
GUE/NGL (B7-0266/2013)
o patové situaci při přezkumu nařízení (ES) č. 1049/2001
(2013/2637(RSP))
Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes
za skupinu S&D
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni
za skupinu ALDE
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat
za skupinu GUE/NGL
NÁVRH USNESENÍ
PE 503.573   B7-0053/2013
4. února 2013
XML  PDF  WORD 
předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7-0112/2013
v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu
o soudním vzdělávání - soudních koordinátorech
(2012/2864(RSP))
Klaus-Heiner Lehne
za Výbor pro právní záležitosti
Tadeusz Zwiefka
za skupinu PPE
Luigi Berlinguer
za skupinu S&D
Cecilia Wikström
za skupinu ALDE
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Francesco Enrico Speroni
za skupinu EFD
NÁVRH USNESENÍ
PE 493.692   B7-0497/2012
19. listopadu 2012
XML  PDF  WORD 
předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7-0367/2012
v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu
o prohlášení členských států, že v zájmu Evropské unie souhlasí s přistoupením osmi třetích zemí k Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980
(2012/2791(RSP))
Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka
za Výbor pro právní záležitosti
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 492.005   B7-0390/2012
2 July 2012
XML  PDF  WORD 
on the forced abortion scandal in China
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PE 492.003   RC-B7-0388/2012
4. července 2012
XML  PDF  WORD 
předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
PPE (B7-0388/2012)
Verts/ALE (B7-0390/2012)
S&D (B7-0395/2012)
ALDE (B7-0396/2012)
ECR (B7-0398/2012)
GUE/NGL (B7-0399/2012)
o skandálním případu nuceného potratu v Číně
(2012/2712(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik, Tadeusz Zwiefka
za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari
za skupinu S&D
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott
za skupinu ALDE
Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen
za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock
za skupinu ECR
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa
za skupinu GUE/NGL
Jaroslav Paška
POZM. NÁVRHY
NÁVRH USNESENÍ
PE 491.933   B7-0314/2012
11. června 2012
XML  PDF  WORD 
předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu
o situaci v oblasti lidských práv v Tibetu
(2012/2685(RSP))
Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
za skupinu Verts/ALE
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PE 491.931   RC-B7-0312/2012
12. června 2012
XML  PDF  WORD 
předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
EFD (B7-0312/2012)
Verts/ALE (B7-0314/2012)
ALDE (B7-0315/2012)
PPE (B7-0319/2012)
ECR (B7-0320/2012)
o situaci v oblasti lidských práv v Tibetu
(2012/2685(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Csaba Sógor
za skupinu PPE
Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Graham Watson
za skupinu ALDE
Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze
za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba
za skupinu ECR
Fiorello Provera
za skupinu EFD
1 2 3 4
Právní upozornění