Rezolūciju priekšlikumi
Meklēšanas rezultāti: 40 ar "7. parlamentārais sasaukums, Lichtenberger Eva"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2 3 4
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 529.645   RC-B7-0245/2014
2014. gada 12. marta
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
S&D (B7-0245/2014)
ALDE (B7-0246/2014)
Verts/ALE (B7-0247/2014)
ECR (B7-0248/2014)
PPE (B7-0249/2014)
GUE/NGL (B7-0250/2014)
par Krieviju — Bolotnaja laukuma notikumos iesaistīto demonstrantu notiesāšana
(2014/2628(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa, Dubravka Šuica, Bogusław Sonik
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău
S&D grupas vārdā
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Phil Bennion
ALDE grupas vārdā
Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nikos Chrysogelos, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Jean-Jacob Bicep, Tarja Cronberg, Hiltrud Breyer
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Geoffrey Van Orden
ECR grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikola Vuljanić
GUE/NGL grupas vārdā
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 509.963   B7-0317/2013
2013. gada 26. jūnija
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
on the opening of negotiations on a plurilateral agreement on services100par sarunu sākšanu attiecībā uz daudzpusējo nolīgumu par pakalpojumiem
(2013/2583(RSP))
Franziska Keller, Yannick Jadot, Bart Staes, Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 509.894   B7-0265/2013
2013. gada 5. jūnija
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par strupceļu Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārskatīšanā
(2013/2637(RSP))
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger,
Verts/ALE grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 509.882   RC-B7-0256/2013
2013. gada 10. jūnija
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
S&D (B7-0256/2013)
ECR (B7-0259/2013)
ALDE (B7-0261/2013)
Verts/ALE (B7-0265/2013)
GUE/NGL (B7-0266/2013)
par strupceļu Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārskatīšanā
(2013/2637(RSP))
Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes
S&D grupas vārdā
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni
ALDE grupas vārdā
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL grupas vārdā
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 503.573   B7-0053/2013
2013. gada 4. februāra
XML  PDF  WORD 
iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B7-0112/2013, uz kuru jāsniedz mutiska atbilde,
saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu
par apmācību tieslietu jomā — tiesu koordinatori
(2012/2864(RSP))
Klaus-Heiner Lehne
Juridiskās komitejas vārdā
Tadeusz Zwiefka
PPE grupas vārdā
Luigi Berlinguer
S&D grupas vārdā
Cecilia Wikström
ALDE grupas vārdā
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Francesco Enrico Speroni
EFD grupas vārdā
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 493.692   B7-0497/2012
2012. gada 19. novembra
XML  PDF  WORD 
iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B7-0367/2012, uz kuru jāsniedz mutiska atbilde,
saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu
par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās apstiprina astoņu trešo valstu pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem
(2012/2791(RSP))
Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka
Juridiskās komitejas vārdā
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 492.005   B7-0390/2012
2 July 2012
XML  PDF  WORD 
on the forced abortion scandal in China
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 492.003   RC-B7-0388/2012
2012. gada 4. jūlija
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
PPE (B7-0388/2012)
Verts/ALE (B7-0390/2012)
S&D (B7-0395/2012)
ALDE (B7-0396/2012)
ECR (B7-0398/2012)
GUE/NGL (B7-0399/2012)
par piespiedu aborta skandālu Ķīnā
(2012/2712(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik, Tadeusz Zwiefka
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari
S&D grupas vārdā
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott
ALDE grupas vārdā
Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock
ECR grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa
GUE/NGL grupas vārdā
GROZĪJUMI
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 491.933   B7-0314/2012
2012. gada 11. jūnija
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par cilvēktiesību stāvokli Tibetā
(2012/2685(RSP))
Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 491.931   RC-B7-0312/2012
2012. gada 12. jūnija
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
EFD (B7-0312/2012)
Verts/ALE (B7-0314/2012)
ALDE (B7-0315/2012)
PPE (B7-0319/2012)
ECR (B7-0320/2012)
par cilvēktiesību stāvokli Tibetā
(2012/2685(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Csaba Sógor
PPE grupas vārdā
Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Graham Watson
ALDE grupas vārdā
Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba
ECR grupas vārdā
Fiorello Provera
EFD grupas vārdā
1 2 3 4
Juridisks paziņojums